W mieście przybywa parkingów

O bli­sko 60 miejsc posto­jo­wych przy­by­ło przy blo­kach na uli­cy Prze­chod­niej. Wię­cej będzie ich tak­że na osie­dlu Pia­stów.

Inwe­sty­cję przy uli­cy Prze­chod­niej zre­ali­zo­wa­ła gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le.

- Do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców blo­ków przy ul. Prze­chod­niej jest teraz aż 88 miejsc posto­jo­wych. Po zakoń­czo­nym wła­śnie remon­cie ich licz­ba zwięk­szy­ła się trzy­krot­nie. Nowy wygląd zyska­ła też sama nawierzch­nia — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji koziel­skie­go magi­stra­tu.

Cała Prze­chod­nia, wraz z chod­ni­ka­mi, zosta­ła wyło­żo­na wygod­ną dla kie­row­ców i pie­szych kost­ką. Poczu­cie bez­pie­czeń­stwa zwięk­szy tak­że nowo­cze­sne ledo­we oświe­tle­nie. Pod­czas prac zosta­ła rów­nież prze­bu­do­wa­na kana­li­za­cja desz­czo­wa. Grun­tow­na moder­ni­za­cja ul. Prze­chod­niej kosz­to­wa­ła ponad 900 tys. zł.

80 nowych miejsc par­kin­go­wych poja­wi się tak­że na osie­dlu Pia­stów, kon­kret­nie przy ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi. Z kolei tę inwe­sty­cję reali­zu­je Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Miej­sca par­kin­go­we przy Kró­lo­wej Jadwi­gi uda­ło się wygo­spo­da­ro­wać dzię­ki zwę­że­niu jezd­ni.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting