Są pieniądze na remont drogi powiatowej z Radziejowa do Pociękarbia

Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pozy­ska­ło na ten cel 1,8 milio­na zło­tych.

Samo­rząd powia­to­wy w ostat­nich latach bar­dzo moc­no przy­ło­żył się do remon­tu dróg. Wła­śnie reali­zo­wa­ne są pra­ce na dro­dze z Więk­szyc do Radzie­jo­wa w gmi­nie Reń­ska Wieś.

- W tym tygo­dniu kła­dzio­na będzie dol­na war­stwa asfal­tu — pod­kre­śla Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Ale to nie koniec dobrych infor­ma­cji. Kędzie­rzyń­skie sta­ro­stwo pozy­ska­ło z Rzą­do­we­go Fun­du­szu Inwe­sty­cji Lokal­nych 1 mln 800 tys. zł na dru­gi etap remon­tu nawierzch­ni z Radzie­jo­wa do Pocię­kar­bia, co będzie kon­ty­nu­acją prac na tym odcin­ku.

- Samo­rząd inwe­sty­cje zre­ali­zu­je w cało­ści ze środ­ków rzą­do­wych, co jest istot­ne z punk­tu widze­nia przy­szło­rocz­ne­go, trud­ne­go ze wzglę­du na pan­de­mię budże­tu powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go — tłu­ma­czy Leci­bil. — Wzdłuż dro­gi powsta­nie zupeł­nie nowy kanał tech­no­lo­gicz­ny przy­go­to­wa­ny pod róż­ne­go rodza­ju insta­la­cje, na przy­kład świa­tło­wo­do­we, dzię­ki cze­mu w przy­szło­ści nie będzie koniecz­no­ści jej prze­bu­do­wy­wa­nia.

Remont dru­gie­go eta­pu ma ruszyć w przy­szłym roku. Po wszyst­kim nawierzch­nia w gmi­nie Reń­ska Wieś będzie kom­plek­so­wo wyre­mon­to­wa­na od Więk­szyc do same­go Pocię­kar­bia. W sumie moder­ni­za­cje w tym rejo­nie pochło­ną 3 mln 600 tys. zł.

fot. Sta­ro­stwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting