Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Grupa Azoty Zak S.A. utrzymuje wysoki poziom dbałości o środowisko. Przedłużono Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care

23 listo­pa­da 2021 r. pod­czas kon­fe­ren­cji TECHCO FORUM wrę­czo­no Cer­ty­fi­ka­ty Ramo­we­go Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Respon­si­ble Care...

Grupa Azoty ZAK utrzymuje poziom produkcji i zysków mimo wysokich cen surowców

9 listo­pa­da 2021 r. Gru­pa Azo­ty ZAK opu­bli­ko­wa­ła skon­so­li­do­wa­ne wyni­ki finan­so­we za III kwar­tał br. Spół­ka wypra­co­wa­ła...

Zielone Azoty podstawą nowej strategii Grupy

Gru­pa Azo­ty przed­sta­wi­ła nową stra­te­gię na lata 2021 – 2030. Jej głów­ne zało­że­nia opie­ra­ją się o trans­for­ma­cję...

Stypendia Grupy Azoty ZAK S.A. dla najzdolniejszych uczniów kozielskiej „Żeglugi”

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. prze­ka­za­ła sty­pen­dia dla przy­szłych tech­ni­ków żeglu­gi śród­lą­do­wej. Wśród tego­rocz­nych sty­pen­dy­stów...

Grupa Azoty ZAK S.A. „Zdrową Firmą”

Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. zna­la­zła się w gro­nie lau­re­atów kon­kur­su LODOŁAMACZE, w któ­rym doce­nia­ni są...

Stypendia dla chemików rozdane

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. po raz kolej­ny przy­zna­ła sty­pen­dia nauko­we che­mi­kom z Zespo­łu Szkół nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu....

Maszyna pomoże w treningach

Sek­cja bad­min­to­na MMKS Kędzie­rzyn Koź­le zyska­ła nowo­cze­sną maszy­nę do nagry­wa­nia lotek. Środ­ki na jej zakup prze­ka­za­ła Gru­pa...

Statuetka „Zdrowej Firmy” konkursu LODOŁAMACZE trafiła do Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. zna­la­zła się w gro­nie lau­re­atów kon­kur­su LODOŁAMACZE, w któ­rym doce­nia­ni są...

Grupa Azoty ZAK S.A. doceniła wyróżniających się pracowników

Wie­lo­let­nią tra­dy­cją Gru­py Azo­ty ZAK S.A. jest wrę­cza­nie odzna­czeń pra­cow­ni­kom, któ­rzy wyka­zu­ją ponad­prze­cięt­ne...

Innowacyjność odpowiedzią na wyzwania przyszłości

O roz­wo­ju Gru­py Azo­ty ZAK S.A. mówił pod­czas Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Spół­ki. W...

Protection Plugin made by Web Hosting