Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ze zwiększonym finansowaniem

Głów­ny spon­sor klu­bu Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od tego roku zwięk­szył war­tość finan­so­wa­nia klu­bu o bli­sko 10 pro­cent. W związ­ku...

Za nami czwarta edycja programu Ambasador Marki Grupa Azoty

Webi­na­ria w ramach Aka­de­mii Gru­py Azo­ty, cykle edu­ka­cyj­ne „che­mia od kuch­ni” oraz współ­or­ga­ni­za­cja kra­jo­wych...

Grupa Azoty Zak S.A. po raz kolejny wspiera służę zdrowia

Pre­zes kędzie­rzyń­skiej spół­ki Artur Kamiń­ski prze­ka­zał czek na 108 tysię­cy zło­tych szpi­ta­lo­wi w Nysie. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Grupa Azoty ZAK S.A. po raz kolejny wspiera służę zdrowia

Pre­zes kędzie­rzyń­skiej spół­ki Artur Kamiń­ski prze­ka­zał czek na 108 tysię­cy zło­tych szpi­ta­lo­wi w Nysie. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Płynne czytanie na Odrze pod banderą Grupy Azoty ZAK S.A.

Na rejs po rze­ce słyn­ną aktor­kę i pisar­kę zapro­si­ła Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. “Płyn­ne czy­ta­nie” to akcja pro­mu­ją­ce...

Na Opolszczyźnie powstanie pierwszy lądowy terminal kontenerowy

W śro­dę, 19 maja 2021 r. przed­sta­wi­cie­le Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. i Ost-West Logi­stic Poland pod­pi­sa­li list...

Grupa Azoty ZAK S.A. przekazała kolejne pieniądze na walkę z koronawirusem

Tym razem prze­zna­czo­no 90 tys. zło­tych dla szpi­ta­la w Bia­łej w sąsied­nim powie­cie prud­nic­kim. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od począt­ku...

Grupa Azoty ZAK S.A. ma 59 mln zł zysku netto za pierwszy kwartał

Kolej­ne dobre infor­ma­cje z kędzie­rzyń­skiej spół­ki. Fir­ma zano­to­wa­ła wzrost zysku i przy­cho­du. Kil­ka dni temu Gru­pa Azo­ty ZAK...

Grupa Azoty ZAK S.A. zwiększyła produkcję kwasu azotowego

Sta­ło się to moż­li­we dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu pro­jek­to­wi dozo­wa­nia tle­nu. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zre­ali­zo­wa­ła kolej­ną dużą...

Dobre wyniki Grupy Azoty ZAK S.A. pomimo pandemii

Nasza naj­więk­sza fir­ma odno­to­wa­ła 118 mln zło­tych zysku za zeszły rok. To dużo bio­rąc pod uwa­gę sytu­ację gospo­dar­czą zwią­za­ną...

Protection Plugin made by Web Hosting