WIADOMOŚCI z ZAK | 7DNI - Part 3 WIADOMOŚCI z ZAK - Strona 3 - 7DNI

Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Mamy finansowanie na wielkie inwestycje

Pod­pi­sa­nie z kon­sor­cjum ban­ków umów zwięk­sza­ją­cych kre­dyt do 3 mld zło­tych ozna­cza, że Gru­pa Azo­ty finan­so­wo...

W niedzielę znów kibicujemy Biało-Czerwonym!

Bar­dzo oka­za­le wypa­dła inau­gu­ra­cja Stre­fy Kibi­ca, zor­ga­ni­zo­wa­nej na Mun­dial dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la przez Gru­pę...

Popołudnie pełne wspomnień

W śro­dę w hote­lu Soli­da­ris odby­ła się uro­czy­sta gala uho­no­ro­wa­nia zasłu­żo­nych pra­cow­ni­ków Gru­py Azo­ty ZAK S.A.,...

Przebiegnij dychę na 70-lecie Azotów!

Trwa­ją zapi­sy do VI edy­cji Bie­gu Azo­to­we­go, któ­ry odbę­dzie się w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu już 9 czerw­ca. Może i Ty zmie­rzysz...

Niech pod sceną połączy nas chemia

Już za mie­siąc Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zapro­si miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la do wspól­nej zaba­wy z oka­zji Dnia Che­mi­ka. Pro­gram...

Grupa Azoty ZAK S.A. z 80 milionami zysku

Spół­ka pod­su­mo­wa­ła 2017 rok. Był on uda­ny, podob­nie jak dla całej Gru­py Azo­ty, któ­ra zakoń­czy­ła go zna­czą­cym zyskiem...

Praca w „Azotach” to dla wielu spełnienie marzeń

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zapre­zen­to­wa­ła się na Tar­gach Pra­cy i Edu­ka­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Sto­isko fir­my od lat...

Grupa Azoty ZAK S.A. kończy 70 lat

W roku wiel­kich pol­skich jubi­le­uszy Spół­ka tak­że ma powo­dy do świę­to­wa­nia. Rok 2018 koja­rzy się przede wszyst­kim z obcho­da­mi...

Kup nawozy i wygraj ciągnik. Wielka loteria promocyjna Grupy Azoty

Ruszy­ła pierw­sza edy­cja lote­rii pro­mo­cyj­nej Gru­py Azo­ty. Każ­dy, kto w okre­sie naj­więk­sze­go zain­te­re­so­wa­nia zaku­pa­mi...

Drużyna Grupy Azoty nie miała sobie równych

Nasi pra­cow­ni­cy wygra­li Halo­wy Tur­niej Pił­ki Noż­nej roze­gra­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Impre­zę zor­ga­ni­zo­wa­no...

Protection Plugin made by Web Hosting