Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Mają “papiery” na bycie wybitnymi chemikami

Roz­strzy­gnię­to kolej­ną edy­cję kon­kur­su “Che­micz­na gło­wa”. Jego głów­nym spon­so­rem jest naj­więk­szy pra­co­daw­ca...

Grupa Azoty ZAK S.A. kontynuuje współpracę z mistrzem parabadmintona

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. prze­dłu­ży­ła współ­pra­cę z Bar­tło­mie­jem Mro­zem – aktu­al­nym Mistrzem Pol­ski w para­bad­min­to­nie,...

Zarejestruj swoje akcje, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś

Akcje na oka­zi­cie­la Spół­ki Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., wysta­wio­ne w for­mie odcin­ków zbio­ro­wych akcji, 1 mar­ca 2021 r. utra­ci­ły moc...

Magdalena Zawadzka z Kędzierzyna-Koźla Ambasadorem Marki Grupa Azoty

Gru­pa Azo­ty już po raz czwar­ty zapro­si­ła stu­den­tów i dok­to­ran­tów z całej Pol­ski do udzia­łu w pro­gra­mie Amba­sa­dor...

Grupa Azoty ZAK S.A. liderem bezpiecznej pracy

Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy –Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy już po raz 21.wyróżnił fir­my i insty­tu­cje pro­wa­dzą­ce...

Grupa Azoty z największą sprzedażą w historii

Przy­cho­dy po trzech kwar­ta­łach są rekor­do­we w histo­rii Gru­py. Dobrze radzi sobie tak­że kędzie­rzyń­ska spół­ka, któ­ra...

Ulokuj swą firmę w przyjaznym otoczeniu! Oferta wynajmu nieruchomości w Grupie Azoty ZAK S.A.

Szu­kasz sie­dzi­by dla swo­jej fir­my? Biu­ra, maga­zy­nu lub miej­sca na ulo­ko­wa­nie urzą­dzeń do pro­duk­cji albo świad­cze­nia usług?...

Adoflex® i Oxovilen® – nowe plastyfikatory w ofercie Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. wpro­wa­dzi­ła do ofer­ty pla­sty­fi­ka­to­ry spe­cja­li­stycz­ne Ado­flex® i Oxo­vi­len®. To kolej­ny etap roz­wo­ju...

Zyski spółki to korzyści także dla regionu

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zna­ko­mi­cie weszła w 2019 rok, notu­jąc po pierw­szym kwar­ta­le zysk net­to na pozio­mie 47 mln zł. Co rów­nie waż­ne,...

Czekają nas dzisiaj niezwykle atrakcyjne Dni Chemika

Na sce­nie wystą­pi m.in. zespół Myslo­vitz, będą też popu­lar­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy i wie­le atrak­cji dla naj­młod­szych....

Protection Plugin made by Web Hosting