Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Zyski spółki to korzyści także dla regionu

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zna­ko­mi­cie weszła w 2019 rok, notu­jąc po pierw­szym kwar­ta­le zysk net­to na pozio­mie 47 mln zł. Co rów­nie waż­ne,...

Czekają nas dzisiaj niezwykle atrakcyjne Dni Chemika

Na sce­nie wystą­pi m.in. zespół Myslo­vitz, będą też popu­lar­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy i wie­le atrak­cji dla naj­młod­szych....

Nowy rynek zbytu dla kędzierzyńskich nawozów

Z cyklu: Poznaj nowe obli­cze Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. prze­ży­wa jed­ną z naj­bar­dziej...

Pokazali, że mają głowę do chemii

W Zespo­le Szkół nr 3 w Sła­wię­ci­cach roze­gra­no ósmą edy­cję Kon­kur­su „Che­micz­na Gło­wa”, w któ­rym rywa­li­zo­wa­ła...

Doradzaliśmy na temat nawożenia i bezpieczeństwa

W stycz­niu i lutym Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. w part­ner­stwie z KRUS zor­ga­ni­zo­wa­ła cykl spo­tkań dla przed­sta­wi­cie­li bran­ży...

Ta inwestycja odmieniła produkcję nawozów

40 lat temu Zakła­dy Azo­to­we „Kędzie­rzyn” zano­to­wa­ły tech­no­lo­gicz­ny skok, któ­re­go owo­ce zbie­ra­ne były przez kolej­ne deka­dy. W...

Co tydzień 20.000 złotych, a na finał super ciągnik!

Zakup nawo­zów Gru­py Azo­ty to nie tyl­ko gwa­ran­cja wyż­szych plo­nów, ale tak­że szan­sa na wygra­nie nie­zwy­kle atrak­cyj­nych nagród....

Z Pucharem Polski złożyli wizytę w Grupie Azoty ZAK S.A.

30 stycz­nia zdo­byw­cy Pucha­ru Pol­ski 2019 – dru­ży­na ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le odwie­dzi­ła Głów­ne­go Spon­so­ra. Pod­czas wizy­ty cała...

Liderzy bezpieczeństwa nagrodzeni

We wto­rek, 5 lute­go Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. po raz kolej­ny przy­zna­ła nagro­dy pra­cow­ni­kom, któ­rzy swo­ją posta­wą wska­zu­ją na...

Do tej pracy trzeba czuć chemię

O zatrud­nie­niu w Gru­pie Azo­ty marzy wie­lu mło­dych ludzi. Przy­kład San­dry Fra­nec­ki dowo­dzi, że ten ambit­ny cel moż­na zre­ali­zo­wać...

Protection Plugin made by Web Hosting