Category: AKTUALNOŚCI

Platforma skręci jeszcze bardziej w lewo?

Platforma skręci jeszcze bardziej w lewo?

Michał Nowak, zwo­len­nik przyj­mo­wa­nia uchodź­ców z kra­jów muzuł­mań­skich i uczest­nik anty­rzą­do­wych pro­te­stów histe­rycz­nej...

» Takie odwierty ukazują prawdę – mówi radny Masalski.

Fuszerka na Jana Pawła II! Warstwa asfaltu jest za cienka

Gru­bość war­stwy masy bitu­micz­nej na zmo­der­ni­zo­wa­nym odcin­ku powin­na – według pro­jek­tu – wyno­sić 22 cm. Ale wyla­no zale­d­wie 17,5...

Ale absurd! Kupili donice za 30 tys. zl!

Ale absurd! Kupili donice za 30 tys. zl!

Hor­ren­dal­ne wydat­ki na kwiat­ki sta­ją się zna­kiem roz­po­znaw­czym rzą­dów pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej. Nie pozo­sta­nie nam po jej...

Nie będzie wspólnego Sylwestra w Kędzierzynie

Nie będzie wspólnego Sylwestra w Kędzierzynie

Mia­sto uzna­ło, że nie ma potrze­by orga­ni­zo­wa­nia ple­ne­ro­wej impre­zy z oka­zji nadej­ścia nowe­go roku. Miesz­kań­cy żału­ją, że z tego...

Grzegorz Peczkis został szefem lokalnego PiS

Sena­tor pokie­ru­je struk­tu­ra­mi Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści i popro­wa­dzi je do przy­szło­rocz­nych wybo­rów samo­rzą­do­wych. Cel:...

Te święta niestety będą dla nas droższe. Ceny idą w górę

W kędzie­rzyń­skich skle­pach już widać pod­wyż­ki, a będą więk­sze. Żyw­ność od stycz­nia zdro­ża­ła w sumie już o czte­ry pro­cent....

Kukiz’15 będzie bronić JOW-ów, także w Kędzierzynie-Koźlu

Lider ugru­po­wa­nia Paweł Kukiz zor­ga­ni­zo­wał w Opo­lu kon­fe­ren­cję na któ­rej sprze­ci­wiał się „upar­tyj­nie­niu pań­stwa”. – Mamy...

Do pożaru pojadą nowymi autami

Stra­ża­cy z Więk­szyc i Łan otrzy­ma­li samo­cho­dy, któ­re zastą­pią wysłu­żo­ny sprzęt. Kupio­no je za pie­nią­dze z fun­du­szy unij­nych...

Miasto i region skorzystały na „dobrej zmianie” w Warszawie

Przy­wró­ce­nie żeglow­no­ści Odrze, zapew­nie­nie fun­du­szy na remont linii kole­jo­wej Kędzie­rzyn-Koź­le – Opo­le i budo­wę obwod­ni­cy –...

rondo reńska wieś

Cztery firmy chcą budować rondo w Reńskiej Wsi

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że ocze­ki­wa­na od wie­lu lat inwe­sty­cja jed­nak zosta­nie zre­ali­zo­wa­na. Do prze­tar­gu na prze­bu­do­wę dro­gi...

Protection Plugin made by Web Hosting