Są kolejne dopłaty do wymiany pieców | 7DNI Są kolejne dopłaty do wymiany pieców - 7DNI

Są kolejne dopłaty do wymiany pieców

Tym razem pie­nią­dze daje urząd mar­szał­kow­ski. Dekla­ra­cje moż­na skła­dać do 19 listo­pa­da.

Od kil­ku lat jed­nym z prio­ry­te­tów władz mia­sta Kędzie­rzy­na-Koź­la jest popra­wa jako­ści powie­trza. Gmi­na od kil­ku lat ofe­ru­je atrak­cyj­ne dopła­ty do inwe­sty­cji pro­eko­lo­gicz­nych. Teraz włą­czył się w to tak­że samo­rząd woje­wódz­twa opol­skie­go.

Zarząd Woje­wódz­twa Opol­skie­go wygo­spo­da­ro­wał pie­nią­dze na wymia­nę tzw. indy­wi­du­al­nych źró­deł cie­pła w gospo­dar­stwach domo­wych (w przy­pad­ku budyn­ków jed­no­ro­dzin­nych) oraz we wspól­no­tach miesz­ka­nio­wych (w przy­pad­ku budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych) na źró­dła cie­pła bar­dziej eko­lo­gicz­ne. Przy­go­to­wa­no też wspar­cie na likwi­da­cję indy­wi­du­al­nych źró­deł cie­pła w celu przy­łą­cze­nia do sie­ci cie­płow­ni­czych lub sie­ci gazo­wych.

Bar­dzo waż­na uwa­ga jest jed­nak taka, że wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do zarzą­du woje­wódz­twa skła­da gmi­na, w naszym przy­pad­ku Urząd Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le. Zain­te­re­so­wa­ni miesz­kań­cy powin­ni wypeł­nić dekla­ra­cje doty­czą­ce chę­ci uczest­nic­twa w pro­gra­mie popra­wy jako­ści powie­trza.

Dekla­ra­cja ma cha­rak­ter son­da­żo­wy. Nie jest wnio­skiem o dofi­nan­so­wa­nie, ma na celu okre­śle­nie ska­li zapo­trze­bo­wa­nia na wymia­nę pie­ców wśród miesz­kań­ców gmi­ny. Pro­gram reali­zo­wa­ny będzie pod warun­kiem uzy­ska­nia zewnętrz­nych środ­ków dofi­nan­so­wa­nia dla Gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.

Dekla­ra­cje będą przyj­mo­wa­ne do 19.11.2020r. w Urzę­dzie Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le. Kon­takt tele­fo­nicz­ny w tej spra­wie: 77 40 34 475, 77 40 50 387

Można uzyskać dofinansowanie do 84% kosztów realizacji inwestycji.

Zgła­szać nale­ży tyl­ko te inwe­sty­cje, któ­re pla­no­wa­ne są do reali­za­cji w ter­mi­nie lipiec 2021- czer­wiec 2023.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting