Znów wygrał olimpiadę z języka niemieckiego

Robert Domin z Zespo­łu Szkół nr 1 poko­nał 83 innych fina­li­stów.

W Pozna­niu wyróż­nio­no fina­li­stów i lau­re­atów 42. Olim­pia­dy Języ­ka Nie­miec­kie­go. Pierw­sze miej­sce w Pol­sce uzy­skał uczeń Zespo­łu Szkół nr 1 im. Powstań­ców Ślą­skich w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Robert Domin. To już dru­gi taki jego suk­ces. Tym razem poko­nał 83 fina­li­stów z całe­go kra­ju.

Suk­ces Rober­ta Domi­na jest tym bar­dziej wyjąt­ko­wy, że kon­ku­ro­wał z ucznia­mi szkół języ­ko­wych, klas dwu­ję­zycz­nych czy też z mło­dzie­żą z nie­miec­ko­ję­zycz­ny­mi korze­nia­mi

Oprócz nie­go fina­li­sta­mi zosta­li rów­nież Marie Bre­it­kopf z pierw­szej kla­sy o pro­fi­lu tech­nik logi­styk oraz Oli­ver Gnil­ka z pierw­szej kla­sy w zawo­dzie tech­nik eko­no­mi­sta. Ucznio­wie musie­li wyka­zać się wie­dzą z zakre­su histo­rii Nie­miec, Austrii i Szwaj­ca­rii, zna­jo­mo­ścią poli­ty­ki, realio­znaw­stwa i kul­tu­ry oraz umie­jęt­no­ścią inter­pre­ta­cji tek­stów lite­rac­kich. Opie­ku­nem mło­dzie­ży była pani Anna Księ­żyk, nauczy­ciel­ka języ­ka nie­miec­kie­go w ZS nr 1.

Oprócz naukow­ców mło­dzie­ży gra­tu­lo­wał kon­sul gene­ral­ny Repu­bli­ki Fede­ral­nej Nie­miec we Wro­cła­wiu Hans Jörg Neu­mann, przed­sta­wi­ciel amba­sa­dy Szwaj­ca­rii – pan Jean Pier­re Schneuw­ly, przed­sta­wi­cie­le Insty­tu­tu Goethe­go oraz Uni­wer­sy­te­tu Euro­pej­skie­go Via­dri­na we Frank­fur­cie nad Odrą.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting