Kędzierzyńskie szkoły wprowadzą lekcje w sobotę? Kurator mówi, że to niewykluczone

Opol­ski kura­tor Michał Siek mówił o takim sce­na­riu­szu na ponie­dział­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej.

Dziś roz­po­czął się dru­gi tydzień ogól­no­pol­skie­go straj­ku nauczy­cie­li w któ­rym udział bio­rą wszyst­kie szko­ły z Kędzie­rzy­na-Koź­la oraz więk­szość przed­szko­li. W minio­nym tygo­dniu uda­ło się prze­pro­wa­dzić egza­min gim­na­zjal­ny. W ponie­dzia­łek roz­po­czę­ły się egza­mi­ny ósmo­kla­si­stów.

Uda­ło się to w miej­skich szko­łach nr 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16 i 19 oraz Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym nr 1. W ponie­dzia­łek ucznio­wie spraw­dza­li swo­ją wie­dzę huma­ni­stycz­ną, a we wto­rek napi­szą test z nauk ści­słych.

W ponie­dzia­łek kon­fe­ren­cję pra­so­wą zor­ga­ni­zo­wał opol­ski kura­tor oświa­ty Michał Siek. Przy­znał, że egza­mi­ny ósmo­kla­si­stów odby­wa­ją się we wszyst­kich pla­ców­kach w regio­nie. Jed­no­cze­śnie poin­for­mo­wał, że nie moż­na wyklu­czyć, iż po zakoń­cze­niu straj­ku ucznio­wie będą musie­li cho­dzić do szko­ły tak­że w sobo­ty.

- Ist­nie­je ryzy­ko, że w sytu­acji, gdy posta­wa pro­gra­mo­wa nie będzie zre­ali­zo­wa­na przez prze­dłu­ża­ją­cy się strajk, dyrek­to­rzy będą musie­li pod­jąć decy­zję o odra­bia­niu zajęć w sobo­ty. Będzie to nie­zbęd­ne, bo prze­cież ucznio­wie nie mogą mieć dużych zale­gło­ści w mate­ria­le, któ­re mogły­by prze­ło­żyć się na sła­be wyni­ki egza­mi­nów po pod­sta­wów­ce czy szko­le śred­niej — mówił Michał Siek.

Jed­no­cze­śnie wszyst­ko wska­zu­je na to, że koniec roku szkol­ne­go 2018/2019 nie zosta­nie prze­su­nię­ty i powi­nien nastą­pić zgod­nie z pro­gra­mem roku szkol­ne­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting