Mówił do niej “mamo” i żądał 25 tysięcy złotych

Kolej­na pró­ba wyłu­dze­nia pie­nię­dzy meto­dą “na wnucz­ka” w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W ponie­dzia­łek kędzie­rzyń­ska poli­cja odno­to­wa­ła kolej­ną pró­bę wyłu­dze­nia pie­nię­dzy. Dyżur­ny komen­dy został poin­for­mo­wa­ny przez miesz­kan­kę nasze­go mia­sta, że pró­bo­wa­no ją oszu­kać meto­dą na tzw. „wnucz­ka”. Jak usta­li­li poli­cjan­ci oszust poda­jąc się za jej syna poin­for­mo­wał kobie­tę, że spo­wo­do­wał wypa­dek i pil­nie potrze­bu­je 25 tys. zło­tych.

- Pamię­taj­my, że oszu­ści posłu­gu­ją się róż­ny­mi meto­da­mi — infor­mu­je kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na. — Za chwi­lę mogą poda­wać się za kogoś inne­go. Jeże­li ktoś do nas dzwo­ni i pro­si o pie­nią­dze, nie podej­muj­my żad­nych pochop­nych dzia­łań. Nie infor­muj­my niko­go tele­fo­nicz­nie o ilo­ści pie­nię­dzy, któ­re mamy w domu lub jakie prze­cho­wu­je­my na kon­cie. Nie wypła­caj­my z ban­ku wszyst­kich oszczęd­no­ści. Nie ule­gaj­my pre­sji cza­su wywie­ra­nej przez oszu­stów.

Żeby nie stać się ofia­rą takie­go prze­stęp­stwa musi­my dzia­łać roz­waż­nie i nie ule­gać emo­cjom oraz kie­ro­wać się zasa­dą ogra­ni­czo­ne­go zaufa­nia do nie­zna­nych nam osób.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting