Zmiany w saunach na Azotach

Od dnia 1 grud­nia 2021 r. ule­ga­ją zmia­nie godzi­ny funk­cjo­no­wa­nia Stre­fy Saun Wod­ne­go oKKa.

Stre­fa Saun będzie czyn­na codzien­nie w godzi­nach 15:00 — 22:00. We wtor­ki od 15:00 do 18:00 orga­ni­zo­wa­na będzie sau­na koedu­ka­cyj­na a w godzi­nach 18:00 — 22:00 sau­na dostęp­na tyl­ko pań.

Stre­fa Saun w Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skim Cen­trum Aktyw­no­ści “Wod­ne oKKo”, to kom­pleks saun oraz stref relak­su z któ­re­go sko­rzy­stać moż­na oddziel­nym wej­ściem do stre­fy oraz prze­cho­dząc od stro­ny nie­cek base­nów wewnętrz­nych.

Stre­fa obej­mu­je sau­ny suche, mokre, gro­tę lodo­wą z dys­try­bu­to­rem lodu, kubeł prze­le­wo­wy dwie balie z zim­ną wodą, wypo­czy­wal­nię i atrium

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting