Teraz szybciej zrobisz test na Covid-19

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu dzia­ła­ją już dwa punk­ty testo­we, w tym “dri­ve-thru”. To spo­re uła­twie­nie dla pacjen­tów.

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa w ostat­nich tygo­dniach moc­no przy­spie­szy­ła. Tym samym wzro­sła licz­ba wyko­ny­wa­nych testów. To skło­ni­ło dyrek­cję szpi­ta­la do uru­cho­mie­nia dodat­ko­we­go punk­tu w for­mu­le „dri­ve-thru”. Znaj­du­je się on na par­kin­gu koziel­skie­go szpi­ta­la przy ul. Roose­vel­ta 2.

Otwie­ra­ny jest od godz. 8.00 i będzie pra­co­wał codzien­nie do godz. 17.00. z prze­rwą tech­nicz­ną w godz. 11.00 – 12.00. Pobra­nie wyma­zu odby­wa się tak, by mak­sy­mal­nie ogra­ni­czyć kon­takt z inny­mi oso­ba­mi i bez wysia­da­nia z samo­cho­du. Wyma­zy będą wyko­ny­wa­ne są codzien­nie (rów­nież w week­en­dy).

Po wjeź­dzie na par­king obok szpi­ta­la kie­ru­je­my się zgod­nie ze wska­za­nym na żół­tych tabli­cach infor­ma­cyj­nych kie­run­kiem jaz­dy. Oba punk­ty reali­zu­ją testo­wa­nie osób ze zle­co­ny­mi testa­mi przez leka­rzy POZ, osób zgła­sza­ją­cych się na test a będą­cych na kwa­ran­tan­nie jak i testy w for­mu­le komer­cyj­nej.

Wyma­zy pobie­ra­ją pra­cow­ni­cy SP ZOZ-u.Pobrane wyma­zy będą tra­fiać do naszej Pra­cow­ni Bio­lo­gii Mole­ku­lar­nej SP ZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Infor­ma­cje o wyni­kach testów moż­na uzy­skać na stro­nie: https://www.e-szpital.eu/e-wyniki/ oraz pod nr tele­fo­nów: 77 40 62 442, 77 40 62 436

- Jed­no­cze­śnie ape­lu­je­my o prze­strze­ga­nie wszyst­kich zale­ceń sani­tar­nych. Pro­si­my o zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go, czę­stej dezyn­fek­cji rąk oraz popraw­ne ubie­ra­nie mase­czek — pod­kre­śla Jaro­sław Koń­czy­ło, dyrek­tor Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zespo­łu Opie­ki Zdro­wot­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting