Zarejestruj swoje akcje, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś

Akcje na oka­zi­cie­la Spół­ki Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., wysta­wio­ne w for­mie odcin­ków zbio­ro­wych akcji, 1 mar­ca 2021 r. utra­ci­ły moc praw­ną. Akcjo­na­riu­sze, któ­rzy nie odpo­wie­dzie­li na wezwa­nia Spół­ki i nie zgło­si­li się do domu makler­skie­go, powin­ni zro­bić to jak naj­szyb­ciej (nie póź­niej niż do 1 mar­ca 2026 r.), aby w peł­ni korzy­stać z praw akcjo­na­riu­sza.

Prze­pi­sy, któ­re weszły w życie od 1 stycz­nia 2020 r., wpro­wa­dzi­ły sze­reg zmian w funk­cjo­no­wa­niu spół­ek akcyj­nych ryn­ku nie­pu­blicz­ne­go (Usta­wa z dnia 30 sierp­nia 2019 r. o zmia­nie usta­wy – Kodeks spół­ek han­dlo­wych oraz nie­któ­rych innych ustaw). Zmia­ny te doty­czą rów­nież akcji spół­ki Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. z sie­dzi­bą w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu prze­cho­wy­wa­nych w Depo­zy­cie Instru­men­tów Ryn­ku Nie­pu­blicz­ne­go Tri­gon Domu Makler­skie­go S.A. Od 1 mar­ca 2021 r. wszyst­kie dotych­czas wysta­wio­ne doku­men­ty akcji Spół­ki z mocy usta­wy utra­ci­ły swo­ją moc praw­ną, a pra­wa wyni­ka­ją­ce z akcji będą pod­le­ga­ły ujaw­nie­niu w reje­strze akcjo­na­riu­szy, pro­wa­dzo­nym przez Tri­gon Dom Makler­ski S.A., wybra­ny przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Spół­ki.

1 mar­ca 2021 roku moc praw­ną uzy­ska­ły wpi­sy w reje­strze akcjo­na­riu­szy, nato­miast moc doku­men­tów akcji w for­mie papie­ro­wej wyga­sła. Zacho­wa­ją one moc dowo­do­wą w zakre­sie wyka­za­nia upraw­nień akcjo­na­riu­sza wzglę­dem spół­ki, ale tyl­ko do 1 mar­ca 2026 r. Od 1 mar­ca 2021 roku za akcjo­na­riu­szy w sto­sun­ku do spół­ki będą uwa­ża­ne jedy­nie oso­by ujaw­nio­ne w reje­strze akcjo­na­riu­szy.

Rejestr akcjo­na­riu­szy będzie jaw­ny dla wszyst­kich akcjo­na­riu­szy w nim zapi­sa­nych oraz dla Spół­ki. Będzie zawie­rał sze­reg infor­ma­cji doty­czą­cych akcjo­na­riu­szy, w tym nazwi­sko i imię albo fir­mę akcjo­na­riu­sza, adres jego zamieszkania/siedziby, albo inny adres do dorę­czeń, a tak­że adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej (jeże­li akcjo­na­riusz wyra­ził na to zgo­dę).

UJAWNIENIEREJESTRZE AKCJONARIUSZY

Czyn­no­ści koniecz­ne do ujaw­nie­nia się w reje­strze akcjo­na­riu­szy nale­ży pod­jąć jak naj­szyb­ciej, aby korzy­stać w peł­ni z praw akcjo­na­riu­sza (np. brać udział w wal­nym zgro­ma­dze­niu czy doko­ny­wać zmian wła­sno­ści, odbie­rać dywi­den­dę). Akcje na oka­zi­cie­la Spół­ki znaj­du­ją się w Depo­zy­cie Domu Makler­skie­go, w związ­ku z tym ujaw­nie­nie się w reje­strze akcjo­na­riu­szy doko­nu­je się przy udzia­le Domu Makler­skie­go.

Akcjo­na­riu­sze, któ­rzy ujaw­ni­li się w reje­strze akcjo­na­riu­szy, od 1 mar­ca 2021 r. mogą uzy­skać dostęp do ser­wi­su onli­ne Rejestr Akcjo­na­riu­szy

AKCJONARIUSZE INDYWIDUALNI

Dom Makler­ski wdro­żył nowy spo­sób komu­ni­ka­cji z klien­tem za pośred­nic­twem elek­tro­nicz­nych środ­ków komu­ni­ka­cji na odle­głość. Korzy­sta­jąc z e-Plat­for­my akcjo­na­riu­sze mogą odpo­wie­dzieć na wezwa­nie Gru­py Azo­ty ZAK S.A.
i ujaw­nić swo­je dane w reje­strze akcjo­na­riu­szy. Aby potwier­dzić swo­je dane, potwier­dzić dys­po­zy­cję wypła­ty dywi­den­dy, zło­żyć dys­po­zy­cję ujaw­nie­nia danych w reje­strze akcjo­na­riu­szy Gru­py Azo­ty ZAK S.A. oraz pobrać pokwi­to­wa­nie odda­nia akcji Spół­ce (z jed­no­cze­snym pozo­sta­wie­niem ich w depo­zy­cie Domu Makler­skie­go) nale­ży się zalo­go­wać na stro­nie inter­ne­to­wej Domu Makler­skie­go pod adre­sem https://ep.trigon.pl z uży­ciem uni­kal­nych danych logo­wa­nia prze­sła­nych akcjo­na­riu­szo­wi.

Oso­by, któ­re nie ode­bra­ły kore­spon­den­cji z dany­mi do logo­wa­nia, pro­szo­ne są o kon­takt mailo­wy na adres: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl

WSPÓŁWŁAŚCICIELE AKCJI

Współ­wła­ści­cie­le powin­ni wska­zać wspól­ne­go przed­sta­wi­cie­la na pod­sta­wie art. 333 § 2 Kodek­su spół­ek han­dlo­wych. Wybra­ny wspól­ny przed­sta­wi­ciel repre­zen­tu­ją­cy współ­wła­ści­cie­li skła­da dys­po­zy­cję zło­że­nia akcji w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. Pod­pi­sy osób skła­da­ją­cych oświad­cze­nia powin­ny być poświad­czo­ne przez nota­riu­sza. Oświad­cze­nia nale­ży prze­słać na adres: Tri­gon Dom Makler­ski S.A., ul. Mogil­ska 65, 31 – 545 Kra­ków.

Tri­gon Dom Makler­ski S.A. (po wery­fi­ka­cji oświad­czeń) prze­ka­że wspól­ne­mu przed­sta­wi­cie­lo­wi pokwi­to­wa­nie zło­że­nia akcji w celu ujaw­nie­nia współ­wła­ści­cie­li w reje­strze akcjo­na­riu­szy.

Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­ce­du­ry odpo­wie­dzi na wezwa­nie Spół­ki oraz usług świad­czo­nych przez Tri­gon Dom Makler­ski S.A. moż­na uzy­skać dzwo­niąc do Call Cen­ter tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opła­ta zgod­nie z tary­fą ope­ra­to­ra) w dni robo­cze w godz. 10:00 – 16:00.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat reje­stru akcjo­na­riu­szy oraz zmian wpro­wa­dzo­nych Usta­wą zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie Domu Makler­skie­go https://rejestr. akcjonariuszy.pl/.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting