Rusza budowa ronda na obwodnicy Kędzierzyna

Od ponie­dział­ku kie­row­cy mogą się spo­dzie­wać utrud­nień w ruchu. Bez­piecz­ne skrzy­żo­wa­nie połą­czy sta­rą obwod­ni­cę z nowo budo­wa­ną pół­noc­ną nit­ką.

Ron­do powsta­nie w miej­scu, gdzie sta­ra obwod­ni­ca ostro skrę­ca w kie­run­ku osie­dla Pia­stów. Już ponad 20 lat temu, kie­dy budo­wa­no ale­ję Armii Kra­jo­wej, prze­wi­dzia­no w tym miej­scu bez­ko­li­zyj­ne skrzy­żo­wa­nie.

Pra­ce nad budo­wą ron­da roz­pocz­ną się w przy­szłym tygo­dniu. Od 8 mar­ca kie­row­cy mogą spo­dzie­wać się utrud­nień w ruchu. W miej­scu zmian orga­ni­za­cji ruchu ma powstać ron­do tur­bi­no­we, któ­re umoż­li­wi dojazd do cen­trum Kędzie­rzy­na-Koź­la i osie­dla Pia­stów oraz Sła­wię­cic. Wyko­naw­ca zapla­no­wał posze­rze­nie skar­py i pobo­cza na DK40. Na razie zamknię­ty zosta­nie jeden pas w ruchu w kie­run­ku Koź­la. Kolej­ne utrud­nie­nia zwią­za­ne z inwe­sty­cją wystą­pią w poło­wie kwiet­nia. Wów­czas ruch na 4 mie­sią­ce zosta­nie prze­ło­żo­ny na jed­ną jezd­nię.

Pół­noc­na nit­ka obwod­ni­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la, po Alei Armii Kra­jo­wej oraz obwod­ni­cy połu­dnio­wej będzie trze­cią tra­są pozwa­la­ją­cą roz­ła­do­wać ruch w mie­ście. Jej budo­wa była pla­no­wa­na od wie­lu lat.

O ile ta pierw­sza to bez­piecz­na dro­ga dwu­jez­dnio­wa, o tyle obwod­ni­ca połu­dnio­wa jest tra­są jed­no­jez­dnio­wą. W cią­gu 10 lat doszło tam już do kil­ku poważ­nych, w tym śmier­tel­nych wypad­ków. Jak wyglą­dać będzie obwod­ni­ca pół­noc­na?

– Do skrzy­żo­wa­nia z dro­gą woje­wódz­ką nr 426 będzie to jed­no­jez­dnio­wa dro­ga z dodat­ko­wym naprze­mien­nym pasem do wyprze­dza­nia (2+1) – infor­mo­wał Szy­mon Pie­cho­wiak, zastęp­ca dyrek­to­ra ds. komu­ni­ka­cji Gene­ral­nej Dyrek­cji Dróg Kra­jo­wych i Admi­ni­stra­cji. – Od tego skrzy­żo­wa­nia, czy­li nie­mal poło­wy dłu­go­ści obwod­ni­cy, będzie to dro­ga o prze­kro­ju tra­dy­cyj­nym w ukła­dzie z dwo­ma pasa­mi ruchu w prze­ciw­nych kie­run­kach.

Dro­gi w stan­dar­dzie „2+1” są dużo bar­dziej bez­piecz­ne od tych tra­dy­cyj­nych jed­no­jez­dnio­wych. Jako pierw­si, 20 lat temu, zaczę­li je budo­wać Szwe­dzi. Pasy o prze­ciw­nych kie­run­kach ruchu oddzie­lo­ne są barie­ra­mi ochron­ny­mi. Celem jest popra­wa warun­ków jaz­dy (dodat­ko­wy, naprze­mien­nie wystę­pu­ją­cy pas uła­twia wyprze­dza­nie) oraz popra­wa bez­pie­czeń­stwa (cen­tral­na barie­ra lub sta­lo­we liny prak­tycz­nie eli­mi­nu­ją ryzy­ko zde­rzeń czo­ło­wych).

Ponad­to na nowej obwod­ni­cy wybu­do­wa­ne zosta­ną urzą­dze­nia ochro­ny śro­do­wi­ska i bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go oraz prze­bu­do­wa­na zosta­nie infra­struk­tu­ra tech­nicz­na (sieć wod­no-kana­li­za­cyj­na, gazo­wa, elek­tro­ener­ge­tycz­na, tele­ko­mu­ni­ka­cyj­na i urzą­dze­nia melio­ra­cyj­ne).

W ramach inwe­sty­cji powsta­nie 18 obiek­tów inży­nier­skich (wia­duk­ty, mosty, duże i małe przej­ścia dla zwie­rząt) oraz czte­ry ron­da. Budo­wa pochło­nie 270 milio­nów zło­tych i potrwa dwa lata. Tra­sa popro­wa­dzi z os. Pia­stów do auto­stra­dy A4.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting