Grupa Azoty ZAK S.A. kontynuuje współpracę z mistrzem parabadmintona

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. prze­dłu­ży­ła współ­pra­cę z Bar­tło­mie­jem Mro­zem – aktu­al­nym Mistrzem Pol­ski w para­bad­min­to­nie, któ­ry jest bli­ski uzy­ska­nia kwa­li­fi­ka­cji do star­tu w Igrzy­skach Olim­pij­skich w Tokio. W śro­dę, 3 mar­ca 2021 r. w sie­dzi­bie spół­ki zosta­ła zawar­ta umo­wa na kolej­ny rok.

W ostat­nim cza­sie naj­waż­niej­szym przed­się­wzię­ciem dla uta­len­to­wa­ne­go zawod­ni­ka była dro­ga do Tokio. Pro­wa­dzi­ła przez serię tur­nie­jów, któ­ra były roz­gry­wa­ne na wie­lu kon­ty­nen­tach. Siły wie­lo­let­nich suk­ce­sów Bar­tło­mie­ja Mro­za nie osła­bi­ła nawet pan­de­micz­na sytu­acja w 2020 r., w któ­rym uda­ło mu się zdo­być dwa brą­zo­we meda­le na mię­dzy­na­ro­do­wych mistrzo­stwach w Peru i Bra­zy­lii oraz podwój­ne zło­to na Mistrzo­stwach Pol­ski w Zako­pa­nem (indy­wi­du­al­ne i w grze mie­sza­nej).

– Wie­rzy­my, że igrzy­ska w Tokio będą uko­ro­no­wa­niem dotych­cza­so­wej karie­ry Bar­tło­mie­ja Mro­za, a zara­zem olbrzy­mim powo­dem do dumy dla Gru­py Azo­ty ZAK – pod­kre­śla Artur Kamiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Bar­tło­miej Mróz jest zna­ny z poko­ny­wa­nia prze­szkód i kre­atyw­no­ści. Gdy pan­de­mia zablo­ko­wa­ła star­ty w zawo­dach, prze­niósł aktyw­ność spor­to­wą do mediów spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie włą­czył się w akcję #zostańw­do­mu, pro­po­nu­jąc alter­na­tyw­ne moż­li­wo­ści tre­nin­go­we dla utrzy­ma­nia kon­dy­cji. Jed­nym z pro­jek­tów był#ZAKSANChallenge, w któ­rym zawod­nik wspól­nie z Gru­pą Azo­ty zachę­cał do ćwi­czeń w warun­kach domo­wych.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. jest z Bart­kiem od począt­ku jego karie­ry, od 2008 r. wspie­ra­jąc roz­wój jego umie­jęt­no­ści i talen­tu, a tak­że popu­la­ry­zo­wa­nie bad­min­to­na wśród osób nie­peł­no­spraw­nych. W 2018 r. powsta­ła Fun­da­cja Bar­tło­mie­ja Mro­za, któ­ra poma­ga osią­gnąć ten cel i sta­no­wi wspar­cie dla osób nie­peł­no­spraw­nych w roz­wi­ja­niu pasji i korzy­sta­niu z róż­no­rod­nych form aktyw­no­ści spor­to­wej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting