Tu powstaną mieszkania i centrum koordynacji wolontariatu

Budy­nek Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 przy ul. Stal­ma­cha zosta­nie zaadap­to­wa­ny na cele spo­łecz­ne.

Cho­dzi o oka­za­ły gmach w kędzie­rzyń­skim Śród­mie­ściu. Przez wie­le lat mie­ści­ła się tam pod­sta­wów­ka nr 6. Z cza­sem ucznio­wie i nauczy­cie­le prze­nie­śli się do budyn­ku po zli­kwi­do­wa­nym gim­na­zjum nr 4, a obiekt przy Stel­ma­cha pozo­stał pusty. Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­la zna­la­zła jed­nak pomysł na jego zago­spo­da­ro­wa­nie.

- W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu two­rzy­my Cen­trum Współ­pra­cy „Dugnad” — poin­for­mo­wał rzecz­nik Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Piotr Pęka­la. — Zamiast klas powsta­ną tam miesz­ka­nia wspo­ma­ga­ne, sie­dzi­ba Gmin­ne­go Cen­trum Senio­ra oraz Cen­trum Wolon­ta­ria­tu i Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych. W cały ten pro­ces zaan­ga­żo­wa­ni zosta­ną tak­że miesz­kań­cy.

Miesz­ka­nia wspo­ma­ga­ne to pro­po­zy­cja głów­nie dla osób bez­dom­nych albo zagro­żo­nych bez­dom­no­ścią (np. toczy się wzglę­dem nich spra­wa o eks­mi­sję za zadłu­że­nie), scho­ro­wa­nych i star­szych, samot­nych ludzi, nie potra­fią­cych samo­dziel­nie gospo­da­ro­wać, tak­że dla osób, opusz­cza­ją­cych zakła­dy kar­ne i klien­tów ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej, któ­rzy są wspie­ra­ni nie tyl­ko finan­so­wo, w posta­ci zasił­ków.

Zanim roz­pocz­ną się jakie­kol­wiek pra­ce budow­la­ne, mia­sto chce skon­sul­to­wać ich zakres.

- Pod­czas otwar­te­go spo­tka­nia każ­dy będzie mógł podzie­lić się swo­ją opi­nią na temat tej inwe­sty­cji — doda­je Piotr Pęka­la. — Ponad­to przed­sta­wio­ne zosta­ną roz­wią­za­nia pro­jek­to­we prze­bu­do­wy i adap­ta­cji budyn­ku na cele spo­łecz­ne oraz dosto­so­wa­nia go dla osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Utwo­rzo­ne zosta­nie tam Gmin­ne Cen­trum Senio­ra wraz z pomiesz­cze­nia­mi warsz­ta­tów, Cen­trum Wolon­ta­ria­tu i Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, poko­je poby­tu dzien­ne­go senio­rów, jadal­nia wraz z zaple­czem kuchen­nym, sala kon­fe­ren­cyj­na a tak­że 30 miesz­kań dla senio­rów.

Jak infor­mu­je Urząd Mia­sta, kon­sul­ta­cje odbę­dą się w naj­bliż­szy pią­tek (29.04) o godzi­nie 10:00 w budyn­ku PSP nr 6 przy ul. Stal­ma­cha 20. Zain­te­re­so­wa­ni miesz­kań­cy z opra­co­wa­ną kon­cep­cją mogą zapo­znać się już wcze­śniej. Wszyst­kie mate­ria­ły znaj­du­ją się w załącz­ni­ku.

Zada­nie reali­zo­wa­ne jest w ramach pro­jek­tu „Dugnad w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Inte­gra­cja miesz­kań­ców oraz odbu­do­wa rela­cji sąsiedz­kich jako pod­sta­wa roz­wo­ju lokal­ne­go”. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny w 85% ze środ­ków Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go 2014 – 2021 oraz w 15% z budże­tu pań­stwa.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting