Zakończyła się budowa wału na osiedlu Pogorzelec

Nasyp będzie przede wszyst­kim chro­nił tutej­szą oczysz­czal­nię ście­ków. Kosz­to­wał 12 milio­nów zło­tych.

- Cie­szę się, że Wody Pol­skie zde­cy­do­wa­ły się na tę bar­dzo waż­ną dla mia­sta inwe­sty­cję, któ­ra będzie chro­nić miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la przed falą powo­dzio­wą — mówił na czwart­ko­wym brie­fin­gu pra­so­wym woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski.

Pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la Sabi­na Nowo­siel­ska i sta­ro­sta Paweł Maseł­ko pod­kre­śla­li, że ochro­na oczysz­czal­ni ście­ków jest jed­nym z klu­czo­wych zadań zwią­za­nych z zabez­pie­cze­niem mia­sta przed wiel­ką wodą. Inwe­sty­cja przy­czy­ni się do ochro­ny przed zala­niem miej­skiej oczysz­czal­ni ście­ków oraz zre­kul­ty­wo­wa­ne­go skła­do­wi­ska odpa­dów, a tym samym do zmniej­sze­nia zwią­za­ne­go z tym zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go dla miesz­kań­ców oraz ogra­ni­cze­nia ryzy­ka ska­że­nia śro­do­wi­ska, a tak­że do ochro­ny czę­ści dziel­ni­cy Pogo­rze­lec i znaj­du­ją­cych w pobli­żu ogród­ków dział­ko­wych.

W 2020 roku wyko­na­no pra­ce przy­go­to­waw­cze, zbu­do­wa­no dro­gi tym­cza­so­we, przy­go­to­wa­no zjazd, zago­spo­da­ro­wa­no pobo­cza i prze­pro­wa­dzo­no ziem­ne robo­ty wało­we. W dru­gim eta­pie pra­ce obję­ły budo­wę nowe­go odcin­ka wału na łącz­nej dłu­go­ści ok. 2 kilo­me­trów. W ich trak­cie prze­pro­wa­dzo­no robo­ty zwią­za­ne z towa­rzy­szą­cy­mi obiek­to­wi budow­la­mi, taki­mi jak: dro­gi, rowy, dre­na­że, prze­pu­sty wało­we oraz prze­jaz­dy wało­we. Inwe­sty­cja kosz­to­wa­ła ponad 12 mln zł, z cze­go I etap zada­nia to 1,6 mln zł. Pro­jekt finan­so­wa­ny jest ze środ­ków wła­snych Pań­stwo­we­go Gospo­dar­stwa Wod­ne­go Wody Pol­skie, przy współ­fi­nan­so­wa­niu w wyso­ko­ści 440 tys. zł przez Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Bezpie­czeń­stwo prze­ciw­po­wo­dzio­we mia­sta, poza wska­za­nym obiek­tem, zapew­nić ma tak­że dru­gi z pla­no­wa­nych wałów prze­ciw­po­wo­dzio­wych, chro­nią­cy mia­sto Kędzie­rzyn-Koź­le przed moż­li­wy­mi powo­dzia­mi. Powsta­nie on na lewym brze­gu Odry na wyso­ko­ści odcin­ka Lasa­ki-Pobor­szów. W ramach pla­no­wa­ne­go, dwu­eta­po­we­go zada­nia, nastą­pi budo­wa, prze­bu­do­wa i moder­ni­za­cja przed­mio­to­we­go obiek­tu. Robo­ty w tej loka­li­za­cji zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne naj­pierw w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, a następ­nie na obsza­rze gmi­ny Reń­ska Wieś. Tak­że w tym przy­pad­ku reali­za­cja inwe­sty­cji moż­li­wa jest dzię­ki współ­pra­cy Wód Pol­skich w Gli­wi­cach z Urzę­dem Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le. Mia­sto na wyko­na­nie koniecz­nych w tym zada­niu prac prze­zna­czy­ło pra­wie 700 tys. zł, któ­re prze­ka­za­ne zosta­ły na opra­co­wa­nie pro­jek­tu oraz wypła­tę odszko­do­wań za pla­no­wa­ne prze­ję­cie grun­tów pod tę inwe­sty­cję. Cał­ko­wi­ty sza­co­wa­ny koszt pro­jek­tu na chwi­lę obec­ną wyno­si 35 mln zł. Wody Pol­skie w Gli­wi­cach w tej chwi­li zabie­ga­ją o zabez­pie­cze­nie środ­ków na reali­za­cję inwe­sty­cji, któ­rą uwzględ­nio­no tak­że w pro­jek­cie aktu­ali­za­cji stra­te­gicz­ne­go doku­men­tu, jakim są kon­sul­to­wa­ne wła­śnie Pla­ny Zarzą­dza­nia Ryzy­kiem Powo­dzio­wym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting