Miasto dołożyło się do zakupu nowego wozu strażackiego

Nowo­cze­sna Sca­nia kosz­to­wa­ła 1,2 milio­ny zło­tych. Zastą­pi wysłu­żo­ne­go Stey­era.

Kędzie­rzyń­scy stra­ża­cy zawo­do­wi dys­po­nu­ją coraz lep­szym sprzę­tem. Teraz do komen­dy powia­to­wej tra­fił nowy cięż­ki wóz pożar­ni­czy Sca­nia XT P450 6x6. Ma napęd na wszyst­kie osie, dzię­ki cze­mu wje­dzie nawet w trud­no dostęp­ne miej­sca. Na pokład nato­miast, poza zało­gą i sprzę­tem, zabie­rze 10 tysię­cy litrów wody oraz tysiąc litrów zapa­su środ­ka pia­no­twór­cze­go. Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le doło­ży­ła do zaku­pu 50 tys. zło­tych. Resz­ta środ­ków zosta­ła pozy­ska­na z Fun­du­szu Prze­ciw­dzia­ła­nia COVID-19 oraz ze Sta­ro­stwa Powia­to­we­go. Służ­bę roz­po­czę­ły tak­że dodat­ko­wo dwa lek­kie samo­cho­dy. Samo­chód zastą­pił wysłu­żo­ne­go Stey­era, któ­ry słu­żył przez ponad 30 lat.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting