Bartek Mróz zagrał w finale turnieju w Bahrajnie

Kolej­na duża impre­za i kolej­ny medal. Bar­tło­miej Mróz wró­cił z Azji i ma się czym pochwa­lić. Z Bah­raj­nu przy­wiózł ze sobą srebr­ny medal. Para­bad­min­to­ni­sta z Kędzie­rzy­na-Koź­la cały czas udo­wad­nia, że nale­ży do ści­słej świa­to­wej czo­łów­ki.

W trak­cie tur­nie­ju „Bah­ra­in Para-Bad­min­ton Inter­na­tio­nal 2022” Bar­tło­miej Mróz roze­grał 6 wyma­ga­ją­cych spo­tkań i dopie­ro w fina­le uległ repre­zen­tan­to­wi Male­zji. Nie prze­szko­dzi­ło mu to jed­nak dać popi­su wyso­kich umie­jęt­no­ści.

Przy­po­mnij­my, że to już dru­gie podium nasze­go zawod­ni­ka na sil­nie obsa­dzo­nym mię­dzy­na­ro­do­wym tur­nie­ju w tym sezo­nie. Nie­co ponad mie­siąc temu świę­to­wał zdo­by­cie brą­zu w Sao Pau­lo w Bra­zy­lii.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting