Wyniki finansowe Grupy Azoty ZAK S.A. w III kwartale 2022 r. kształtowane przez bezprecedensowy wzrost cen surowców

W III kwartale 2022 roku wyniki finansowe Grupy Azoty ZAK były zdeterminowane w szczególności skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego. Grupa Azoty ZAK osiągnęła w III kwartale 2022 r. 77 mln zł zysku netto, przychody na poziomie 1,24 mld zł oraz wynik EBITDA w wysokości 105 mln zł. Marża ukształtowała się na poziomie 8,5%.

W ujęciu narastającym, Spółka w 9 miesiącach 2022 r. wygenerowała 531 mln zł zysku netto, 3,84 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 711 mln zł wyniku EBITDA.

– W trzecim kwartale Grupa Azoty ZAK w dalszym ciągu mierzyła się z wyzwaniami, które są następstwem zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Na rynkach panowała duża niepewność związana z gwałtownym wzrostem ceny gazu ziemnego, powodująca niespotykaną presję cenową, która była bezpośrednią przyczyną ograniczenia produkcji nawozów do minimum. W tym czasie ograniczenia produkcji dotyczyły całego europejskiego rynku nawozowego, a Grupa Azoty ZAK ograniczyła pracę instalacji jako jeden z ostatnich producentów w Unii Europejskiej. Spadki cen gazu pozwoliły na podjęcie w drugiej połowie października decyzji o przywracaniu pełnych mocy produkcyjnych nawozów. Zgodnie z harmonogramem, w omawianym okresie przeprowadziliśmy również planowany postój remontowy. W III kwartale kontynuowaliśmy realizację inwestycji z nakładami rzędu 65 mln zł. Wśród najważniejszych zadań można wymienić Nową Koncepcję Energetyczną o łącznym budżecie 291 mln zł, oddaną do użytku instalację fotowoltaiczną oraz rozpoczętą budowę Laboratorium Paliw Alternatywnych. Inicjatywy te są ściśle powiązane ze strategicznym programem Grupy Azoty – „Zielone Azoty” – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Segment Oxoplast

W warunkach znaczącego spowolnienia rynku, przychody Segmentu Oxoplast w III kwartale 2022 r. ukształtowały się na poziomie 228 mln zł. Wysokie i niestabilne ceny surowców, głównie gazu ziemnego, doprowadziły do osłabienia popytu na produkty Segmentu. Odbiorcy odkładali decyzje zakupowe w czasie lub dokonywali zakupów w minimalnym zakresie.

W III kwartale 2022 r. Segment Oxoplast funkcjonował pod Siłą Wyższą oraz realizował prace związane z planowymi postojami technologicznymi instalacji produkcyjnych, co przełożyło się na ograniczenia dostępności wolumenów produktów. Celem wykonania swoich zobowiązań wobec kluczowych odbiorców, Segment Oxoplast po części posiłkował się dostawami produktów w formule SWAP od innych producentów.

Niemniej jednak wysokie koszty produkcji, wynikające m.in. z cen surowców, decydowały o niskiej konkurencyjności Grupy Azoty ZAK wobec producentów działających poza Europą.

Segment Agro

Bezprecedensowy wzrost ceny gazu ziemnego – podstawowego surowca do produkcji, doprowadził do znaczącego wzrostu kosztów, jak również spadku popytu na nawozy azotowe. W efekcie podjęto decyzję o ograniczeniu z dniem 24 sierpnia pracy instalacji Jednostki Produkcyjnej Nawozy do minimum, tj. do 43% zdolności produkcyjnych. Jednocześnie zintensyfikowano sprzedaż produktów o wysokiej rentowności – roztworów mocznika z linii RedNOX®. Decyzję o rozpoczęciu procesu rozruchu instalacji i powrocie do ich 100-procentowych zdolności produkcyjnych podjęto z dniem 21 października. Kwartalne przychody ze sprzedaży w Segmencie Agro wyniosły 899 mln zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting