Wydawcy i autorzy po raz drugi na Kozielskim rynku — Targi Książki nad Odrą

Suk­ces ubie­gło­rocz­nych tar­gów książ­ki skło­nił orga­ni­za­to­rów, by po raz kolej­ny zor­ga­ni­zo­wać impre­zę, któ­ra jeśli będzie cyklicz­na, może stać się szan­są na pro­mo­cję Kędzie­rzy­na-Koź­la. Na odby­wa­ją­ce się w dniach 25 – 26 maja Tar­gi Książ­ki nad Odrą zapro­sze­nie przy­ję­ły zna­ne wydaw­nic­twa i auto­rzy.

Każ­dy miło­śnik ksią­żek mógł zna­leźć na sto­iskach coś dla sie­bie. Były wydaw­nic­twa reli­gij­ne i świec­kie, wydaw­cy z dłu­gą tra­dy­cją, jak choć­by Nasza Księ­gar­nia oraz nowo powsta­łe ofi­cy­ny, Były książ­ki do nauki języ­ków obcych wydaw­nic­twa języ­ko­we­go Pre­ston Scho­ol & Publi­shing w zupeł­nie nowej for­mu­le oraz pozy­cje popu­la­ry­zu­ją­ce świa­to­wą myśl nauko­wa Coper­ni­cus Cen­ter Press.

Tar­gom towa­rzy­szy­ły spo­tka­nia autor­skie, warsz­ta­ty i kon­kur­sy dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Pierw­sze warsz­ta­ty pt. „Potę­ga czy­ta­nia” popro­wa­dził histo­ryk filo­zo­fii, publi­cy­sta Jaro­sław Makow­ski:

- Książ­ki uczą poko­ry. Nie star­czy życia by je wszyst­kie prze­czy­tać – mówił. — Cza­su mamy tyl­ko tyle, aby czy­tać bar­dzo dobre książ­ki. Dla­te­go powin­ni­śmy doko­ny­wać selek­cji. — dodał.

Olbrzy­mią atrak­cją były rej­sy lite­rac­kie po rze­ce Odrze stat­kiem wyciecz­ko­wym „ Sile­sia” z poet­ką i pisar­ką Mar­tą Fox, publi­cy­stą Andrze­jem Nie­do­bą oraz Jaro­sła­wem Kre­tem. Rej­sy były nie tyl­ko oka­zją do posłu­cha­nia frag­men­tów utwo­rów czy­ta­nych przez auto­rów, ale do swo­bod­nej roz­mo­wy o lite­ra­tu­rze i nie tyl­ko…

Mar­ta Fox opo­wia­da­ła o swo­im życio­ry­sie lite­rac­kim, w któ­rym naj­pierw był czas na pisa­nie ero­ty­ków, a póź­niej już czę­ściej wier­szy o prze­mi­ja­niu, był okres pisa­nia utwo­rów dla doro­słych, dla mło­dzie­ży, a obec­nie czas pisa­nia dla dzie­ci.
 — Jestem już bab­cią i mam trzech wnu­ków i cóż bab­cia może tym wnu­kom przy­no­sić jak nie swo­je książ­ki. — mówi­ła.

Mece­na­sa­mi Tar­gów były Gru­pa Azo­ty, Miej­skie Wodo­cią­gi i Kana­li­za­cja, MZEC oraz Bank BGŻ BNP Pari­bas.

Patro­nat Hono­ro­wy nad Tar­ga­mi obję­ła Pre­zy­dent Mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska, a nad akcją „Płyn­ne Czy­ta­nie” Adrian Czu­bak, Woje­wo­da Opol­ski.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting