Józef Skrzek zagrał i zaśpiewał w Koźlu

W czwart­ko­wy wie­czór kościół pw. Wnie­bo­wstą­pie­nia NMP w Koź­lu wypeł­nio­ny był do ostat­nie­go miej­sca. Gościem spe­cjal­nym kolej­nej odsło­ny Salo­nu Muzy­ki i Lite­ra­tu­ry pt. „ Pieśń o słoń­cu nie­wy­czer­pa­nym” był tym razem mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, woka­li­sta i kom­po­zy­tor Józef Skrzek. Na wyda­rze­nie zapro­si­ła miesz­kań­ców mia­sta Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wa­no dla uczcze­nia 40 – tej rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Jana Paw­ła II na sto­li­cę Pio­tro­wą. Na kon­cert zapro­si­li miesz­kań­ców ks. Marek Bier­nat, pro­boszcz koziel­skiej para­fii pw. św. Zyg­mun­ta i Jadwi­gi Ślą­skiej oraz dr Iza­be­la Migocz, Dyrek­tor Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

- To dzi­siej­sze spo­tka­nie, w któ­rym będzie się prze­wi­ja­ła postać nasze­go wiel­kie­go roda­ka Jana Paw­ła II będzie prze­nik­nię­te wia­rą i kul­tu­rą – mówił ks. Marek Bier­nat.
Wyda­rze­nie obję­łą Hono­ro­wym Patro­na­tem Pre­zy­dent Mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska. Salon zyskał rów­nież mece­na­sów – Gabrie­lę i Jana Gro­ege­rów, wła­ści­cie­li hote­lu Soli­da­ris.

Salon popro­wa­dzi­ła Iza­be­la Migocz, absol­went­ka i dok­tor Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, wie­lo­let­nia solist­ka zespo­łu Śląsk, nauczy­ciel­ka śpie­wu solo­we­go, a obec­nie Dyrek­tor Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

- Salon Muzy­ki i Lite­ra­tu­ry trwa dzię­ki Pań­stwu, bo Pań­stwo przy­cho­dzi­cie na nasze spo­tka­nia i kon­cer­ty– zwró­ci­ła się do słu­cha­czy Iza­be­la Migocz. — Dziś jest wigi­lia uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Chcie­li­śmy przy­po­mnieć wspa­nia­łą poezję, któ­rą pisał. — doda­ła.

Przed wystę­pem mistrza mie­li oka­zję zapre­zen­to­wać się stu­den­ci Wydzia­łu Jaz­zu i Muzy­ki Roz­ryw­ko­wej Aka­de­mii Muzycz­nej im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go: Jaro­sław Mro­żek gra­ją­cy na instru­men­tach kla­wi­szo­wych oraz Kry­stian Migocz – skrzyp­ce. Wyko­na­li utwo­ry, któ­re już zawsze będą się nam koja­rzy­ły z Janem Paw­łem II: „Bar­kę” oraz „Abba Ojcze”.

W dal­szej czę­ści wie­czo­ru mogli­śmy wysłu­chać poezji św. Jana Paw­ła II. Józef Skrzek impro­wi­zo­wał do wier­szy czy­ta­nych przez Iza­be­lę Migocz. W dru­giej czę­ści kon­cer­tu słu­cha­li­śmy Iza­be­li Migocz, któ­rej towa­rzy­szył na instru­men­tach kla­wi­szo­wych Józef Skrzek, a następ­nie stan­dar­dów Józe­fa Skrze­ka. m.in. „Z miło­ści jestem”.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting