Mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla zatrzymany z narkotykami

28-latek wpadł w Ole­śnie. Miał przy sobie amfe­ta­mi­nę i mari­hu­anę oraz pra­wie 2 tysią­ce euro.

Kry­mi­nal­ni z ole­skiej komen­dy zaj­mu­ją­cy się zwal­cza­niem prze­stęp­czo­ści nar­ko­ty­ko­wej usta­li­li męż­czy­znę, któ­ry może posia­dać przy sobie nar­ko­ty­ki. W ubie­głym tygo­dniu poli­cjan­ci zatrzy­ma­li go na jed­nej z ulic mia­sta.

W kie­ro­wa­nym przez 28-lat­ka volks­wa­ge­nie poli­cjan­ci zna­leź­li ukry­te nar­ko­ty­ki. Funk­cjo­na­riu­sze zabez­pie­czy­li bli­sko 75 gra­mów amfe­ta­mi­ny oraz ponad dwa gra­my mari­hu­any co potwier­dzi­ły już wstęp­ne bada­nia nar­ko­te­ste­rem.

Ponad­to poli­cjan­ci zabez­pie­czy­li mły­nek do roz­drab­nia­nia nar­ko­ty­ków, elek­tro­nicz­ną wagę oraz bank­no­ty euro, któ­re mogą pocho­dzić z prze­stęp­stwa.

28-latek, miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na-Koź­la, usły­szał zarzut posia­da­nia nar­ko­ty­ków i przy­rzą­du do ich prze­twa­rza­nia. Przy­znał się do winy. Teraz gro­zi mu kara do 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting