Wybierz projekt dla swojego osiedla

Gło­so­wa­nie potrwa tyl­ko do koń­ca mar­ca. Do podzia­łu jest 1,7 mln zł.

Zgod­nie z regu­la­mi­nem do reali­za­cji tra­fią zada­nia z naj­więk­szym popar­ciem, dla­te­go rywa­li­za­cja o gło­sy potrwa do same­go koń­ca. To ozna­cza, że miesz­kań­cy, któ­rzy nie pod­ję­li jesz­cze żad­nej decy­zji mogą mieć ogrom­ny wpływ na osta­tecz­ny rezul­tat. Tyl­ko w ostat­nim tygo­dniu sys­tem odno­to­wał ponad tysiąc nowych gło­sów. Na 7 dni przed fina­łem fre­kwen­cja wynio­sła ponad 3,8 tysią­ca miesz­kań­ców. Na cze­le staw­ki stoi Pogo­rze­lec, gdzie w budże­cie oby­wa­tel­skim udział wzię­ło 950 osób. Rów­nie duże zain­te­re­so­wa­nie odno­to­wa­no na osie­dlu Pia­stów. Do tej pory zagło­so­wa­ło tam ponad 750 miesz­kań­ców. Kolej­ne na na liście są Śród­mie­ście, osie­dle Zachód i Sta­re Mia­sto.

Gło­so­wa­nie elek­tro­nicz­ne potrwa do koń­ca mar­ca. Przej­ście całej pro­ce­du­ry zaj­mu­je zale­d­wie kil­ka minut. Sys­tem jest bar­dzo pro­sty i intu­icyj­ny, a cały pro­ces moż­na pod­su­mo­wać w pię­ciu kro­kach. Po pierw­sze trze­ba odwie­dzić plat­for­mę: www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl i klik­nąć w ban­ner doty­czą­cy gło­so­wa­nia. W kolej­nym kro­ku nale­ży prze­czy­tać i zaak­cep­to­wać regu­la­min. Trze­ci etap to wypeł­nie­nie for­mu­la­rza, a czwar­ty to wybór zada­nia z listy zaak­cep­to­wa­nych pro­po­zy­cji. Na koniec nie pozo­sta­je nam nic inne­go, jak tyl­ko spraw­dzić swo­je dane i zagło­so­wać.

Tego­rocz­ny budżet oby­wa­tel­ski w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wyno­si ponad 1,7 milio­na zło­tych. Pie­nią­dze te zosta­ną wyko­rzy­sta­ne na każ­dym z 16 osie­dli

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting