Wszystkie piece w Kędzierzynie-Koźlu do kontroli

Już nie­dłu­go ma zostać wpro­wa­dzo­na Cen­tral­na Ewi­den­cja Emi­syj­no­ści Budyn­ków.

Smog jest jed­nym z naj­więk­szych pro­ble­mów Kędzie­rzy­na-Koź­la i wie­lu innych pol­skich miast. Nasza gmi­na sta­ra się wal­czyć z zapy­le­niem m.in. roz­sze­rza­jąc zasięg miej­skiej sie­ci cie­płow­ni­czej. Wciąż wie­lu miesz­kań­ców korzy­sta jed­nak z nie­eko­lo­gicz­nych pie­ców na węgiel.

Ile ich jest na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la dokład­nie nie wia­do­mo, sza­cun­ki mówią, że oko­ło 4500. Rząd chce jed­nak je wszyst­kie poli­czyć. Temu ma słu­żyć Cen­tral­na Ewi­den­cja Emi­syj­no­ści Budyn­ków. Ma być swo­istą bazą danych w któ­rej zosta­ną zgro­ma­dzo­ne istot­ne infor­ma­cje na temat ogrze­wa­nia domów i miesz­kań w Pol­sce. Jej powsta­nie zakła­da ogło­szo­ny pod koniec stycz­nia pro­jekt nowe­li­za­cji usta­wy o wspie­ra­niu ter­mo­mo­der­ni­za­cji.

W bazie znaj­dą się infor­ma­cje jakim źró­dłem cie­pła ogrze­wa­ny jest dany budy­nek miesz­kal­ny, kie­dy i jakie prze­pro­wa­dzo­no kon­tro­le zwią­za­ne z ogrze­wa­niem (np. kon­tro­la prze­wo­dów komi­no­wych), a tak­że jaka jest cha­rak­te­ry­sty­ka ener­ge­tycz­na budyn­ku. W ewi­den­cji uwzględ­nio­ne zosta­ną tak­że infor­ma­cje, czy przy­zna­no jakąś for­mę dofi­nan­so­wa­nia lub ulgi zwią­za­nej z ter­mo­mo­der­ni­za­cją.

Infor­ma­cje pozy­ska­ne zosta­ną od komi­nia­rzy, stra­ży miej­skiej, urzęd­ni­ków i innych służb. Baza pozwo­li na lep­sze wyko­rzy­sta­nie pro­gra­mu “Stop smog”. Pro­gram finan­su­je wymia­nę bądź likwi­da­cję źró­deł cie­pła i ter­mo­mo­der­ni­za­cję w budyn­kach miesz­kal­nych jed­no­ro­dzin­nych osób ubo­gich ener­ge­tycz­nie. Wnio­sko­daw­cą w Pro­gra­mie jest gmi­na, któ­ra uzy­sku­je z budże­tu pań­stwa do 70 proc. dofi­nan­so­wa­nia kosz­tów inwe­sty­cji.

Według sza­cun­ków orga­ni­za­cji eko­lo­gicz­nych co roku kil­ka­dzie­siąt osób z tere­nu naszej gmi­ny umie­ra przed­wcze­śnie tyl­ko z powo­du zanie­czysz­cze­nia powie­trza.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting