Wraca nauka zdalna, nowe limity w kinach i autobusach

We wto­rek rząd poin­for­mo­wał o nowych obostrze­niach, któ­re zaczną obo­wią­zy­wać od 15 grud­nia.

Mini­ster­stwo zdro­wia poin­for­mo­wa­ło we wto­rek o 54 nowych zaka­że­niach w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skiem, 484 w całym woje­wó­dzwie opol­skim i bli­sko 20 tysią­cach na tere­nie kra­ju. Każ­de­go dnia odno­to­wu­je­my wie­le nowych zaka­żeń COVID-19. We wto­rek na spe­cjal­nie zwo­ła­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej przed­sta­wi­cie­le rzą­du poin­for­mo­wa­li, że koniecz­ne są zmia­ny w obo­wią­zu­ją­cych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa.

Od 15 grud­nia zmie­nią się limi­ty osób w trans­por­cie, restau­ra­cjach, kinach czy teatrach. Zwięk­sze­nie limi­tu będzie moż­li­we tyl­ko dla osób zaszcze­pio­nych zwe­ry­fi­ko­wa­nych przez przed­się­bior­cę za pomo­cą cer­ty­fi­ka­tu COVID-19. Klu­by noc­ne i dys­ko­te­ki zosta­ną zamknię­te. Wyjąt­kiem będzie noc syl­we­stro­wa. Od 20 grud­nia do 9 stycz­nia ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych będą uczyć się zdal­nie.

Nowe limi­ty osób:

- trans­port zbio­ro­wy – max. 75 proc. obło­że­nia,
 — restau­ra­cje, bary i hote­le – max. 30 proc. obło­że­nia przez oso­by nie­zasz­cze­pio­ne (zwięk­sze­nie limi­tu moż­li­we tyl­ko dla osób zaszcze­pio­nych zwe­ry­fi­ko­wa­nych przez przed­się­bior­cę za pomo­cą cer­ty­fi­ka­tu COVID-19),
 — kina, teatry, obiek­ty spor­to­we i sakral­ne – max. 30 proc. obło­że­nia przez oso­by nie­zasz­cze­pio­ne (zwięk­sze­nie limi­tu moż­li­we tyl­ko dla osób zaszcze­pio­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­nych za pomo­cą cer­ty­fi­ka­tu COVID-19).

Od 15 grud­nia każ­da oso­ba przed przy­lo­tem do Pol­ski spo­za stre­fy Schen­gen będzie musia­ła wyko­nać test na COVID-19. Test powi­nien być wyko­na­ny nie wcze­śniej niż 24 godzi­ny przed wylo­tem. Co waż­ne, zaszcze­pie­nie nie zwal­nia z obo­wiąz­ku testo­wa­nia. Od 15 grud­nia obo­wiąz­ko­wy test będzie doty­czył tak­że osób, któ­re miesz­ka­ją z oso­bą zaka­żo­ną COVID-19. W tej sytu­acji rów­nież zaszcze­pie­nie nie będzie zwal­niać z obo­wiąz­ku testo­wa­nia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting