Są kolejne mieszkania do remontu

Urząd Mia­sta przed­sta­wił listę loka­li gmin­nych, któ­re będą prze­zna­czo­ne na wyna­jem. Trze­ba jed­nak mieć pie­nią­dze na ich odno­wie­nie.

Miesz­ka­nia do remon­tu cie­szą się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem wśród miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Idea jest taka, że gmi­na wycią­ga z ewi­den­cji pusto­sta­ny i wsta­wia je na listę do wynaj­mu. Wśród kil­ku warun­ków któ­re trze­ba speł­nić, aby móc ode­brać klu­cze, naj­waż­niej­szy doty­czy posia­da­nia gotów­ki potrzeb­nej na remont. Cho­dzi o kosz­ty rzę­du od 30 do nawet 100 tysię­cy zło­tych w przy­pad­ku naj­więk­szych miesz­kań.

- Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le roz­po­czę­ła wła­śnie kolej­ną pro­ce­du­rę wynaj­mu takich miesz­kań. Na liście znaj­du­je się 14 adre­sów — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Powierzch­nia pokoi w miesz­ka­niach prze­zna­czo­nych do remon­tu dla poje­dyn­czych osób waha się od 15 do 70 m2. W przy­pad­ku gospo­darstw wie­lo­oso­bo­wych obo­wią­zu­je prze­licz­nik mini­mum 10 m2 na oso­bę. Zain­te­re­so­wa­ni miesz­kań­cy mogą oglą­dać wybra­ne przez sie­bie loka­le 13 grud­nia 2021r. (od godz. 14:00 do godz. 16:00) oraz 15 grud­nia 2021r. (od godz. 11:00 do godz. 13:00).

Loka­li­za­cje są cie­ka­we. W ofer­cie jest na przy­kład 100 metro­we miesz­ka­nie na uli­cy Pia­stow­skiej, któ­re­go remont praw­do­po­dob­nie kosz­to­wać będzie nie­ca­łe 70 tysię­cy zło­tych. Nie­co ponad 100 tys. zło­tych trze­ba będzie prze­zna­czyć na odno­wie­nie miesz­ka­nia na uli­cy Żeglar­skiej, gdzie dwa poko­je mają łącz­ną powierzch­nię aż 75 metrów kwa­dra­to­wych. Dla osób szu­ka­ją­cych mniej­szych metra­ży jest kawa­ler­ka na Kra­sic­kie­go, gdzie koszt remon­tu wynie­sie 40 tys. zł.

Ter­min pla­no­wa­nej wizy­ty trze­ba wcze­śniej uzgod­nić z Miej­skim Zarzą­dem Budyn­ków Komu­nal­nych (tel. 77 483 48 85). Oso­by speł­nia­ją­ce warun­ki mogą zło­żyć wnio­ski na mak­sy­mal­nie dwa loka­le. Nale­ży to zro­bić do 21 grud­nia br. Samo­rząd zwe­ry­fi­ku­je wszyst­kie zgło­sze­nia, przy­zna­jąc im okre­ślo­ną licz­bę punk­tów. Z oso­bą, któ­ra zło­ży­ła naj­wy­żej oce­nio­ny wnio­sek, gmi­na zawrze umo­wę przed­wstęp­ną na dane miesz­ka­nie, któ­ra okre­śli ter­min remon­tu, zakres, kosz­ty i zasa­dy roz­li­cze­nia. Miesz­kań­cy, któ­rzy odświe­żą loka­le zgod­nie z tymi usta­le­nia­mi, wynaj­mą je na czas nie­ozna­czo­ny. Po pię­ciu latach gmi­na sprze­da miesz­ka­nia najem­com, jeśli będą zain­te­re­so­wa­ni wyku­pem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting