Ambulatorium zostało zawieszone. Pomoc dostaniemy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Punkt pomo­cy dla pacjen­tów z poważ­niej­szy­mi ura­za­mi w przy­chod­ni przy ul. 24 Kwiet­nia został zamknię­ty.

Ambu­la­to­rium Ura­zo­wo-Chi­rur­gicz­ne­go i Szpi­tal­ny Oddział Ratun­ko­wy pra­co­wa­ły w for­mu­le rów­no­le­głej. Punkt pomo­cy dla pacjen­tów otwar­to, gdy real­ne sta­ło się prze­kształ­ce­nie koziel­skie­go szpi­ta­la w covi­do­wy. Osta­tecz­nie do tego nie doszło. Jed­no­cze­śnie oka­za­ło się, że zde­cy­do­wa­na więk­szość pacjen­tów tra­fia bez­po­śred­nio na SOR. “Zasad­nym jest zawie­sze­nie dzia­łal­no­ści ambu­la­to­rium i uspraw­nie­nie moż­li­wo­ści przy­jęć pacjen­tów z drob­ny­mi ura­za­mi na Oddzia­le Ratun­ko­wym” — napi­sał ZOZ w komu­ni­ka­cie.

Od teraz wszyst­kie oso­by potrze­bu­ją­ce pomo­cy w ura­zach będą zaopa­try­wa­ne w Szpi­tal­nym Oddzia­le Ratun­ko­wym. “Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my, że na Szpi­tal­nym Oddzia­le Ratun­ko­wym obo­wią­zu­ją medycz­ne pro­ce­du­ry zwią­za­ne z wery­fi­ka­cją poten­cjal­ne­go zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem (pomia­rów tem­pe­ra­tu­ry, ankiet oraz testów wyma­zo­wych) oraz pro­ce­du­ry obo­wią­zu­ją­ce w ratow­nic­twie medycz­nym (oce­ny zagro­że­nia życia w sta­nach nagłych)” — podał szpi­tal.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting