Wnuk wybitnego szkoleniowca Tomasza Adamka trenuje w Chemiku

Domi­nik Przy­wa­ra ma wiel­kie ser­ce do wal­ki i wspar­cie kibi­ców z Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Ire­ne­usz Przy­wa­ra przed laty przy­go­to­wy­wał Toma­sza Adam­ka do wal­ki o naj­więk­sze cele w świa­to­wym bok­sie. Nie­daw­no był obec­ny tak­że jako szko­le­nio­wiec pol­skiej kadry na let­nich igrzy­skach w Tokio. Jego wnuk Domi­nik Przy­wa­ra kul­ty­wu­je teraz rodzin­ne tra­dy­cje bok­ser­skie. Aktu­al­nie tre­nu­je w Che­mi­ku Kędzie­rzyn-Koź­le. – To świet­ny zawod­nik, ambit­ny mło­dy czło­wiek, któ­ry bar­dzo dobrze się roz­wi­ja jako pię­ściarz – kom­ple­men­tu­je Domi­ni­ka Przy­wa­rę Piotr Nie­wa­dzisz, pre­zes Che­mi­ka.

Swo­ją pierw­szą wal­kę sto­czył w maju 2018 roku w Dąbro­wie Gór­ni­czej z Kami­lem Nic­ku­lą, zawod­ni­kiem 06 Kle­ofas Kato­wi­ce. Mło­dzi pię­ścia­rze rywa­li­zo­wa­li w wadze 50kg. Wal­ka zakoń­czy­ła się jed­no­gło­śną wygra­ną Przy­wa­ry, któ­ry został wybra­ny naj­lep­szym mło­dzi­kiem tur­nie­ju.

Potem zali­czył kil­ka kolej­nych zwy­cię­skich walk i wziął udział w Mistrzo­stwach Pol­ski Mło­dzi­ków w Łom­ży. – Pierw­szą wal­kę sto­czy­łem z Kami­lem Guzim­skim z Legii W-wa w kate­go­rii 56kg, któ­rą wygra­łem 3 – 0 – opo­wia­da pię­ściarz Che­mi­ka. Rywa­li­za­cję zakoń­czył jed­nak na ćwierć­fi­na­le. Potem wziął udział w mię­dzy­na­ro­do­wym tur­nie­ju w Ryb­ni­ku w wadze 56kg, gdzie zajął pierw­sze miej­sce. – Kolej­ny mię­dzy naro­do­wy tur­niej odbył się w Knu­ro­wie, gdzie sto­czy­łem tyl­ko jed­ną wal­ke z moc­nym zawod­ni­kiem z Azer­bej­dża­nu, mistrzem kra­ju oraz meda­li­stą Mistrzostw Euro­py Mło­dzi­ków 59kg. Wygra­łem – wspo­mi­na Przy­wa­ra.

Do 2021 brał udział w wie­lu tur­nie­jach w któ­rych pre­zen­to­wał świet­ną for­mę. W Biel­sku Bia­łej został Mistrzem Ślą­ska 2021 w wadze 66kg. – Bra­łem też udział w Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży Łódz­kie 2021. Pierw­szą wal­kę wygra­łem z Kac­prem Mły­nar­czy­kiem 5 – 0, kolej­ną z Szy­mo­nem Dudo­wia­kiem i następ­nie finał 5 – 0 z Mate­uszem Rat­kie­wi­czem. Po trzech wygra­nych poje­dyn­kach zosta­łem Mistrzem Pol­ski 2021 – opo­wia­da zawod­nik Che­mi­ka. – Obec­nie tre­nu­ję i przy­go­to­wu­ję się do następ­ne­go roku.
Teraz zosta­nie junio­rem, aktu­al­nie pra­cu­je nad siłą oraz wytrzy­ma­ło­ścią. Zwięk­sza wagę, jego celem na rok 2022 są Mistrzo­stwa Ślą­ska, Mistrzo­stwa Pol­ski, Mistrzo­stwa Euro­py oraz Mistrzo­stwa Świa­ta.

Domi­ni­ka Przy­wa­rę wspie­ra fir­ma Tor­na­do Kris z Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­ra zaj­mu­je się napra­wą samo­cho­dów.

– Cie­szę się, że mogę wspie­rać nie­zwy­kle uzdol­nio­ne­go mło­de­go pię­ścia­rza, któ­ry ma wiel­kie ser­ce do wal­ki – mówi wła­ści­ciel fir­my Krzysz­tof Der­kacz, któ­ry w prze­szło­ści był wiel­kim fanem Andrze­ja Goło­ty i Toma­sza Adam­ka.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting