Grupa Azoty ZAK nagrodzona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy

Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy – Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy już po raz 22. wyróż­nił fir­my i insty­tu­cje wyka­zu­ją­ce szcze­gól­ną dba­łość o bez­pie­czeń­stwo pra­cy i ochro­nę zdro­wia. Wśród nich zna­la­zła się Gru­pa Azo­ty ZAK, któ­ra otrzy­ma­ła dzie­wią­tą Zło­tą Kar­tę Lide­ra Bez­piecz­nej Pra­cy. Uro­czy­ste wrę­cze­nie odby­ło się 30 listo­pa­da 2021 r. w War­sza­wie, a kędzie­rzyń­ską spół­kę repre­zen­to­wał pre­zes zarzą­du Paweł Stań­czyk.

Zło­ta Kar­ta Lide­ra Bez­piecz­nej Pra­cy dla Gru­py Azo­ty ZAK zosta­ła przy­zna­na na lata 2021 – 2023. Pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie potwier­dza wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa utrzy­mu­ją­cy się w spół­ce. Dzię­ki moder­ni­za­cji i auto­ma­ty­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych wyeli­mi­no­wa­no uciąż­li­we pra­ce z prze­kro­cze­nia­mi nor­ma­ty­wów higie­nicz­no-sani­tar­nych. Na prze­strze­ni lat licz­ba wypad­ków dra­stycz­nie spa­dła, a zaist­nia­łe zda­rze­nia mają prze­waż­nie cha­rak­ter komu­ni­ka­cyj­ny.

W 2020 roku w spół­ce odno­to­wa­no rekor­do­wo niską licz­bę wypad­ków przy pra­cy. Mimo sze­rzą­cej się pan­de­mii COVID-19 zakład utrzy­mał zdol­no­ści pro­duk­cyj­ne.

– Wyjąt­ko­we oko­licz­no­ści, takie jak obec­nie panu­ją­ca pan­de­mia, skła­nia­ją do powro­tu do pod­staw i sku­pie­nia się na tym, co naj­waż­niej­sze. Zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo naszych pra­cow­ni­ków to war­to­ści, któ­re sto­ją na pierw­szym miej­scu bez wzglę­du na oko­licz­no­ści. Jeste­śmy zado­wo­le­ni z utrzy­my­wa­nia pozy­tyw­nych wskaź­ni­ków pamię­ta­jąc jed­no­cze­śnie, że za każ­dą licz­bą stoi żywy czło­wiek – mówi Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.

Od 1999 roku Gru­pa Azo­ty ZAK jest człon­kiem Forum Lide­rów Bez­piecz­nej Pra­cy – orga­ni­za­cji koor­dy­no­wa­nej przez CIOP-PIB, zrze­sza­ją­cej 160 przed­się­biorstw i insty­tu­cji, któ­re mogą być sta­wia­ne za przy­kład w kwe­stiach zwią­za­nych z kul­tu­rą bez­piecz­nej pra­cy. W 2000 roku spół­ka otrzy­ma­ła Zie­lo­ną Kar­tę, w 2002 roku Srebr­ną, a w kolej­nych latach dzie­więć Zło­tych Kart Lide­rów Bez­piecz­nej Pra­cy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting