Jest nowa karetka dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Prze­ka­za­ły ją w pią­tek wła­dze woje­wódz­twa opol­skie­go. — Mam nadzie­ję, że będzie dobrze słu­ży­ła miesz­kań­com — pod­kre­śla Robert Węgrzyn, rad­ny sej­mi­ku woj. opol­skie­go.

Karet­ka kosz­to­wa­ła 510 tysię­cy zło­tych, z cze­go samo wypo­sa­że­nie jest war­te pra­wie 220 tysię­cy zło­tych. Pół milio­na zło­tych na ten cel prze­zna­czo­no z fun­du­szy unij­nych ze Środ­ków Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go dla Woje­wódz­twa Opol­skie­go na lata 2014 – 2020, pozo­sta­łe 10 tys. zło­tych pocho­dzi­ło z kasy Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­le.

Pojazd dotarł do Kędzie­rzy­na-Koź­la w pią­tek. — Mam nadzie­ję, że będzie dobrze słu­ży­ła miesz­kań­com — pod­kre­śla Robert Węgrzyn, rad­ny sej­mi­ku woj. opol­skie­go, któ­ry wspól­nie z mar­szał­kiem Andrze­jem Bułą i rad­ną Bry­gi­dą Kolen­dą-Łabuś prze­ka­zał karet­kę.

Karet­ka na bazie samo­cho­du Renault Master jest ambu­lan­sem typu C (naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ny rodzaj ambu­lan­su) wypo­sa­żo­no zgod­nie z wszyst­ki­mi nor­ma­mi prze­wi­dzia­ny­mi dla pojaz­dów pań­stwo­we­go sys­te­mu ratow­nic­twa medycz­ne­go. Dys­po­nu­je ona tak­że super nowo­cze­snym sys­te­mem auto­ma­tycz­ne­go wspo­ma­ga­nia resu­scy­ta­cji (podob­nie jak pozo­sta­łe zespo­ły pra­cu­ją­ce w obsza­rze dzia­ła­nia ratow­nic­twa medycz­ne­go z Kędzie­rzy­na-Koź­la). Sys­tem ten znacz­nie uła­twia pra­cę ratow­ni­ków i gwa­ran­tu­je sta­bil­ność nawet dłu­go­trwa­łych zabie­gów rato­wa­nia życia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting