Wielofunkcyjne boisko, placówka interwencyjna oraz przebudowa laboratorium. Intensywne prace w szkołach i domu dziecka

Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu do wio­sny sfi­na­li­zu­je wie­le istot­nych inwe­sty­cji z myślą o mło­dzie­ży z powia­tu, jak i nakie­ro­wa­nych na pomoc oso­bom, któ­re zna­la­zły się w trud­nej sytu­acji, wyma­ga­ją­cej natych­mia­sto­wej pomo­cy. W sumie pochło­ną bli­sko 2 mln zł.

Fina­łu docze­ka się budo­wa wie­lo­funk­cyj­ne­go boiska dla uczniów w Zespo­le Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej w Koź­lu. Będzie to rów­nież nowy, cie­ka­wie zapro­jek­to­wa­ny teren zie­lo­ny z ław­ka­mi i miej­scem do wypo­czyn­ku. W ramach pro­jek­tu zapla­no­wa­no tam tak­że dru­gie boisko do siat­ków­ki, co umoż­li­wi jed­no­cze­sne korzy­sta­nie z obiek­tu przez dwie kla­sy. Do tej pory nie było takiej moż­li­wo­ści.

- Ucznio­wie będą mogli grać w pił­kę ręcz­ną, koszy­ków­kę, teni­sa ziem­ne­go oraz w pił­kę noż­ną. To będzie nowo­cze­sny obiekt z wie­lo­ma moż­li­wo­ścia­mi – wyli­cza Paweł Maseł­ko, sta­ro­sta powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

Koszt budo­wy to ponad 1 mln zł, pie­nią­dze powiat zdo­był z Rzą­do­we­go Fun­du­szu Inwe­sty­cji Lokal­nych.

Mówiąc o inwe­sty­cjach nie moż­na pomi­nąć trwa­ją­cych wła­śnie prac w koziel­skim domu dziec­ka, gdzie powsta­je pla­ców­ka o cha­rak­te­rze inter­wen­cyj­nym. Po zmia­nach prze­pi­sów samo­rząd sta­nął przed koniecz­no­ścią stwo­rze­nia od pod­staw wła­ści­wie dru­gie­go, nowe­go miej­sca dla dzie­ci, któ­re będą mogły tam tra­fiać w sytu­acjach kry­zy­so­wych, z inter­wen­cji poli­cyj­nych. Po zakoń­cze­niu prac samo­rząd będzie dys­po­no­wał pla­ców­ką o cha­rak­te­rze wycho­waw­czym oraz dru­gim miej­scem o pro­fi­lu inter­wen­cyj­nym. Do oby­dwu pro­wa­dzić będą oddziel­ne wej­ścia, co za tym idzie powiat musiał zadbać o odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie nie­zbęd­nej infra­struk­tu­ry.

Koszt prze­bu­do­wy to oko­ło 300 tys. zł, pie­nią­dze pocho­dzą w cało­ści z budże­tu powia­tu.

W Zespo­le Szkół nr 3 w Sła­wię­ci­cach sta­ro­stwo pro­wa­dzi prze­bu­do­wę labo­ra­to­rium wraz ze scho­da­mi wej­ścio­wy­mi, co po wszyst­kim da wie­lo­funk­cyj­ne sale dydak­tycz­ne dla uczniów zdo­by­wa­ją­cych wie­dzę nie tyl­ko na kie­run­ku che­micz­nym.

– Pra­ce pro­wa­dzo­ne są od pod­staw. Wymie­nia­ne są pod­ło­gi, insta­la­cje, trwa gene­ral­ny remont pomiesz­czeń – zazna­cza sta­ro­sta Paweł Maseł­ko.

Robo­ty kosz­to­wać będą pół mln zł. Środ­ki pocho­dzą z rzą­do­we­go pro­gra­mu. Powiat posta­rał się o nie speł­nia­jąc czę­sto wyśru­bo­wa­ne kry­te­ria nabo­ru.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting