Nowe inwestycje warte 36 mln zł na Wydziale Amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Na tere­nie Wydzia­łu Amo­nia­ku w Gru­pie Azo­ty ZAK – wcho­dzą­cej w skład Gru­py Kapi­ta­ło­wej Gru­pa Azo­ty – sfi­na­li­zo­wa­no dwa zada­nia inwe­sty­cyj­ne o łącz­nej war­to­ści 36,1 mln zł. „Moder­ni­za­cja węzła skra­pla­nia amo­nia­ku” i „Wymia­na kom­pre­so­rów amo­nia­ku gazo­we­go K-2 i K-3 na elek­trycz­ne” to ele­men­ty Nowej Kon­cep­cji Ener­ge­tycz­nej – jed­nej z klu­czo­wych inwe­sty­cji reali­zo­wa­nych obec­nie w kędzie­rzyń­skiej spół­ce.

Inwe­sty­cje powsta­ły na tere­nie cen­tra­li chłod­ni­czej wcho­dzą­cej w skład Wydzia­łu Amo­nia­ku Gru­py Azo­ty ZAK. Oba zada­nia zre­ali­zo­wa­no w for­mu­le EPC, a ich gene­ral­nym wyko­naw­cą jest fir­ma TorpolOil&Gas Sp. z o. o.

W ramach moder­ni­za­cji węzła skra­pla­nia amo­nia­ku zapro­jek­to­wa­no i zabu­do­wa­no nowy układ opar­ty na kom­pre­so­rach śru­bo­wych i skra­pla­czach natry­sko­wo-wypar­nych. W zakre­sie zada­nia mie­ści­ły się pra­ce budow­la­ne (tace, fun­da­men­ty), insta­la­cyj­ne (kana­li­za­cja desz­czo­wa i prze­my­sło­wa), mon­ta­żo­we (ruro­cią­gi i urzą­dze­nia), zwią­za­ne z bran­żą elek­trycz­ną (m.in. zasi­le­nie urzą­dzeń) oraz AKPiA (m.in. mon­taż urzą­dzeń pomia­ro­wych, moder­ni­za­cja sys­te­mu ste­ro­wa­nia). Zada­nie o war­to­ści ok. 19,3 mln zł reali­zo­wa­no w latach 2019 – 2021.

W zakre­sie wymia­ny kom­pre­so­rów amo­nia­ku gazo­we­go K-2 i K-3 na elek­trycz­ne zabu­do­wa­no trzy sprę­żar­ki śru­bo­we, wyko­na­no ruro­cią­gi przy­łą­cze­nio­we oraz tra­sy zasi­la­ją­ce nowe maszy­ny. Zre­ali­zo­wa­no tak­że nie­zbęd­ne pra­ce z zakre­su AKPiA na obiek­cie i w sys­te­mie ste­ro­wa­nia. Inwe­sty­cję o war­to­ści ok. 16,8 mln zł roz­po­czę­to w 2019 r., a prze­ka­za­no do eks­plo­ata­cji z koń­cem 2021 r.

Według sza­cun­ków reali­za­cja Nowej Kon­cep­cji Ener­ge­tycz­nej wraz kotłow­nią rezer­wo­wo – szczy­to­wą pochło­nie ok. 282 mln zł.

- Klu­czo­wym zało­że­niem inwe­sty­cji reali­zo­wa­nej przez wcho­dzą­cą w skład Gru­py Kapi­ta­ło­wej — Gru­pę Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn jest wyko­rzy­sta­nie cie­pła pro­ce­so­we­go pocho­dzą­ce­go z insta­la­cji amo­nia­ku do wytwa­rza­nia mediów ener­ge­tycz­nych i ener­gii elek­trycz­nej. Nowa Kon­cep­cja Ener­ge­tycz­na wpi­su­je się w dłu­go­ter­mi­no­we cele roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Pol­ski — tzw. „Kie­run­ki roz­wo­ju inno­wa­cji ener­ge­tycz­nych”, a tak­że zało­że­nia Stra­te­gii Gru­py Azo­ty 2021 – 2030, któ­rej istot­ny­mi ele­men­ta­mi są inno­wa­cyj­ne podej­ście do ener­ge­ty­ki oraz dąże­nie do zero­emi­syj­no­ści – mówi Tomasz Hinc, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty S.A.

- Reali­za­cja zadań na Wydzia­le Amo­nia­ku przy­czy­ni się do popra­wy bez­pie­czeń­stwa pra­cy insta­la­cji, ogra­ni­cze­nia emi­sji CO2 oraz zwięk­sze­nia pozio­mu pro­duk­cji amo­nia­ku. To dosko­na­le odzwier­cie­dla zało­że­nia całej Nowej Kon­cep­cji Ener­ge­tycz­nej, opar­tej na idei zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju – pod­kre­śla Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.

Nowa Kon­cep­cja Ener­ge­tycz­na to pakiet sied­miu zadań inwe­sty­cyj­nych, sta­no­wią­cy alter­na­ty­wę dla reali­za­cji dru­gie­go eta­pu elek­tro­cie­płow­ni w Gru­pie Azo­ty ZAK.

- Kolej­ne trzy zada­nia z zakre­su Nowej Kon­cep­cji Ener­ge­tycz­nej zakoń­czy­my jesz­cze w tym roku. Pozo­sta­nie roz­po­czę­ta już budo­wa kotłow­ni szczy­to­wo-rezer­wo­wej, któ­ra potrwa do 2024 roku – zapo­wia­da Artur Kamiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK odpo­wie­dzial­ny za obszar inwe­sty­cji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting