Ważny manifest antyaborcyjny już od piątku w Kędzierzynie-Koźlu

Od tego dnia w kinie Helios będzie moż­na oglą­dać film “Nie­pla­no­wa­ne”. Obraz wywo­łu­je spo­ro emo­cji po obu stro­nach świa­to­po­glą­do­we­go spo­ru.

Film “Nie­pla­no­wa­ne” po raz pierw­szy zosta­nie wyświe­tlo­ny w kinie Helios w pią­tek o 14.30. Kolej­ny seans o 19.00. W sobo­tę i nie­dzie­lę powta­rza­ny będzie o tych samych godzi­nach.

Pol­skie śro­do­wi­ska pro­abor­cyj­ne boj­ko­tu­ją film “Nie­pla­no­wa­ne”, któ­ry został przez nie uzna­ny za “zbiór fan­ta­zji fun­da­men­ta­li­stów na temat zabie­gu prze­rwa­nia cią­ży”.

W rze­czy­wi­sto­ści “Nie­pla­no­wa­ne” to wstrzą­sa­ją­cy obraz uka­zu­ją­cy kuli­sy bran­ży abor­cyj­nej w USA, któ­ry wywo­łał w Sta­nach Zjed­no­czo­nych sze­ro­ką dys­ku­sję na ten temat. To ekra­ni­za­cja best­sel­le­ro­wej książ­ki Abby John­son i Cin­dy Lam­bert pod tym samym tytu­łem, odsła­nia kuli­sy dzia­ła­nia orga­ni­za­cji Plan­ned Paren­tho­od — jed­nej z naj­więk­szych kor­po­ra­cji zaj­mu­ją­cych się abor­cją. Pety­cję o udo­stęp­nie­nie obra­zu w naszym kra­ju pod­pi­sa­ło 224 tys. osób.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting