Będzie w Kędzierzynie-Koźlu "okrągły stół" w sprawie benzenu | 7DNI Będzie w Kędzierzynie-Koźlu “okrągły stół” w sprawie benzenu - 7DNI

Będzie w Kędzierzynie-Koźlu “okrągły stół” w sprawie benzenu

Pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la chce opra­co­wać stra­te­gię prze­ciw­dzia­ła­nia pro­ble­mo­wi zanie­czysz­cze­nia powie­trza w mie­ście.

Sabi­na Nowo­siel­ska orga­ni­zu­je spo­tka­nie w tej spra­wie, któ­re odbę­dzie się 22 listo­pa­da. Zapro­sze­nie na nie dosta­ną par­la­men­ta­rzy­ści, przed­sta­wi­ciel Woje­wódz­kie­go Inspek­to­ra­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska oraz miej­skie służ­by. “Okrą­gły stół” w spra­wie ben­ze­nu odbę­dzie się w sali kon­fe­ren­cyj­nej koziel­skie­go magi­stra­tu o 11.00.

Celem spo­tka­nia będzie “usta­le­nie i egze­kwo­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści praw­nej nie­ujaw­nio­ne­go dotych­czas spraw­cy zwięk­szo­nej emi­sji ben­ze­nu”. Uczest­ni­cy spo­tka­nia zaj­mą się rów­nież spra­wą “zapew­nie­nia miesz­kań­com Kędzie­rzy­na-Koź­la trwa­łej ochro­ny przed ponow­nym wystę­po­wa­niem bez­praw­nych dzia­łań w tej sfe­rze”. Dokład­nie tak sfor­mu­ło­wa­ne zosta­ły cele spo­tka­nia w ofi­cjal­nym piśmie zapra­sza­ją­cym do udzia­łu w nim i prze­sła­nym do opol­skich par­la­men­ta­rzy­stów.

Jako pierw­szy na zapro­sze­nie odpo­wie­dział poseł elekt Janusz Kowal­ski z Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści.

- Cie­szę się, że gospo­darz mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska pre­zy­dent mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le odpo­wie­dzia­ła na mój apel o zor­ga­ni­zo­wa­nie okrą­głe­go sto­łu ws. pro­ble­mu ben­ze­nu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu — sko­men­to­wał Janusz Kowal­ski. — Zdro­wie oraz warun­ki życia miesz­kań­ców to dla mnie bez­względ­ny prio­ry­tet. Potwier­dzam moją obec­ność, ten pro­blem trze­ba roz­wią­zać.

Waż­ne jest to, że poli­ty­cy bez wzglę­du na poglą­dy poli­tycz­ne chcą wal­czyć z pro­ble­mem i publicz­nie skła­da­ją takie dekla­ra­cje. Zanie­czysz­cze­nia ben­ze­nem nie uda się bowiem zmniej­szyć bez poli­tycz­ne­go poro­zu­mie­nia ponad podzia­ła­mi.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting