Zbiórka na renowację grobów w Kędzierzynie-Koźlu | 7DNI Zbiórka na renowację grobów w Kędzierzynie-Koźlu - 7DNI

Zbiórka na renowację grobów w Kędzierzynie-Koźlu

1 listo­pa­da człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le będą zbie­rać pie­nią­dze na opie­kę nad mogi­ła­mi pol­skich żoł­nie­rzy pocho­wa­nych w naszym mie­ście.

Mło­dzi patrio­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la dowie­dzie­li się, że na Kuź­nicz­ce znaj­du­je się grób powstań­ca war­szaw­skie­go odzna­czo­ne­go orde­rem Vir­tu­ti Mili­ta­ri, któ­ry został prze­zna­czo­ny do likwi­da­cji.

- Nie pozwo­li­my na to — mówi Tomasz Kapi­ca, rzecz­nik sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. — Weź­mie­my tę mogi­łę w opie­kę, opła­ci­my i zadba­my o to, aby zosta­ła odno­wio­na. Takich gro­bów na tere­nie nasze­go mia­sta jest wię­cej i nimi też się zaj­mie­my.

W tym celu 1 listo­pa­da SPKK prze­pro­wa­dzi kwe­stę na kędzie­rzyń­sko-koziel­skich cmen­ta­rzach. Zebra­ne środ­ki prze­zna­czo­ne zosta­ną na “reno­wa­cję nagrob­ków Boha­te­rów wal­czą­cych o nie­pod­le­głość Pol­ski i Powstań­ców Ślą­skich pocho­wa­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu”. Człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia będzie­my mogli spo­tkać przy wej­ściach na cmen­ta­rze. Będą mie­li ze sobą cha­rak­te­ry­stycz­ne pusz­ki.

Sto­wa­rzy­sze­nie podob­ne zbiór­ki orga­ni­zo­wa­ło już w poprzed­nich latach, ale wte­dy prze­zna­czo­ne były na poszu­ki­wa­nia, eks­hu­ma­cje i iden­ty­fi­ka­cje żoł­nie­rzy pol­skie­go pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go w całej Pol­sce.

- Dar­czyń­cy czę­sto zwra­ca­li nam uwa­gę, że chęt­nie dali­by jakiś datek na reno­wa­cje gro­bów pol­skich boha­te­rów pocho­wa­nych w naszym mie­ście. Uzna­li­śmy, że to dobry pomysł, stąd nasza akcja — tłu­ma­czą człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting