Ważna informacja dla rodziców z powiatu kędzierzyńskiego. Dodatkowe 14 dni zasiłki opiekuńczego

ZUS wypła­ci dodat­ko­we świad­cze­nia dla rodzin, któ­re opie­ku­ją się naj­młod­szy­mi.

Od ponad trzech tygo­dni wie­lu miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la nie może podej­mo­wać pra­cy zarob­ko­wej. Wszyst­ko z powo­du zamknię­cia szkół. Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych poin­for­mo­wał wła­śnie, że dosta­ną oni dodat­ko­we dni, któ­re mogą prze­zna­czyć na opie­kę.

Jak tłu­ma­czy rzecz­nik opol­skie­go ZUS Seba­stian Szczu­rek, od 12 mar­ca do począt­ku kwiet­nia do opol­skich pla­có­wek ZUS wpły­nę­ło rekor­do­wo dużo, bo ponad 6,3 tys. wnio­sków o zasił­ki opie­kuń­cze dla rodzi­ców. Nowe prze­pi­sy, któ­re weszły w życie 31 mar­ca zakła­da­ją wydłu­że­nie o kolej­ne 14 dni okre­su, przez któ­ry przy­słu­gu­je dodat­ko­wy zasi­łek opie­kuń­czy. Istot­ną zmia­ną jest tak­że przy­zna­nie pra­wa do tego świad­cze­nia rodzi­com dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych w wie­ku powy­żej 8 lat.

- Dodat­ko­wy 14-dnio­wy okres wypła­ty zasił­ku obo­wią­zu­je z datą wstecz­ną to jest od 26 mar­ca. Od tego momen­tu mogą z nie­go sko­rzy­stać tak­że rodzi­ce, któ­rych dziec­kiem opie­ko­wa­ła się nia­nia, z któ­rą rodzi­ce zawar­li umo­wę uak­tyw­nia­ją­cą albo dzien­ny opie­kun, jed­nak z powo­du COVID-19 nie mogą dalej tego robić — mówi Seba­stian Szczu­rek, regio­nal­ny rzecz­nik pra­so­wy ZUS woje­wódz­twa opol­skie­go.

Dodat­ko­we świad­cze­nie otrzy­ma­ją tak­że rodzi­ce dzie­ci do 16 lat, któ­re mają orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści oraz do 18 roku życia w przy­pad­ku orze­cze­nia o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści. Zasi­łek przy­słu­gu­je też opie­ku­nom dzie­ci, któ­re mają orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go. Zgod­nie z nowy­mi prze­pi­sa­mi, świad­cze­nie dosta­ną rów­nież rodzi­ce osób peł­no­let­nich nie­peł­no­spraw­nych, któ­re nie mogą uczęsz­czać do pla­ców­ki, np. ośrod­ka rewa­li­da­cyj­no-wycho­waw­cze­go, ośrod­ka wspar­cia, warsz­ta­tu tera­pii zaję­cio­wej lub innej pla­ców­ki poby­tu dzien­ne­go o podob­nym cha­rak­te­rze, ponie­waż zosta­ła zamknię­ta z powo­du koro­na­wi­ru­sa.

- Żeby otrzy­mać dodat­ko­wy zasi­łek opie­kuń­czy wystar­czy zło­żyć u pra­co­daw­cy albo zle­ce­nio­daw­cy oświad­cze­nie o spra­wo­wa­niu opie­ki nad dziec­kiem. Oświad­cze­nie jest jed­no­cze­śnie wnio­skiem o dodat­ko­wy zasi­łek opie­kuń­czy. Nato­miast oso­by, któ­re pro­wa­dzą dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub współ­pra­cu­ją z oso­bą pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność, powin­ny zło­żyć oświad­cze­nie w ZUS. Moż­na to zro­bić poprzez Plat­for­mę Usług Elek­tro­nicz­nych, pocz­tą lub wrzu­cić do spe­cjal­nej skrzyn­ki w pla­ców­ce Zakła­du. Oświad­cze­nie moż­na zło­żyć w dowol­nym momen­cie, jed­nak nale­ży pamię­tać, że od tego uza­leż­nio­na jest jego wypła­ta — wyja­śnia Seba­stian Szczu­rek, rzecz­nik pra­so­wy ZUS w Opo­lu. Oso­by, któ­re przed uchwa­le­niem nowych prze­pi­sów zło­ży­ły już oświad­cze­nie na nowy okres nie muszą tego robić ponow­nie. Na jego pod­sta­wie otrzy­ma­ją kolej­ny zasi­łek.

Nato­miast oso­bom, któ­re zło­ży­ły wnio­sek o zasi­łek opie­kuń­czy na ogól­nych zasa­dach, wnio­sek taki będzie potrak­to­wa­ny jako wnio­sek o dodat­ko­wy zasi­łek opie­kuń­czy na dal­szy okres. Będzie to ozna­cza­ło, że okres przy­zna­ne­go zasił­ku opie­kuń­cze­go, nie będzie uwzględ­nia­ny do limi­tu 60 dni, nato­miast będzie wli­czo­ny do limi­tu kolej­nych 14 dni, przez któ­ry przy­słu­gu­je dodat­ko­wy zasi­łek opie­kuń­czy. Seba­stian Szczu­rek regio­nal­ny rzecz­nik pra­so­wy ZUS woje­wódz­twa opol­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting