Wodne oKKo i nowe muzeum mogą zostać “Budową XXI wieku”

Nasze inwe­sty­cje są oce­nia­nie w kon­kur­sie Sto­wa­rzy­sze­nia Ochro­ny Naro­do­we­go Dzie­dzic­twa Mate­rial­ne­go.

Budo­wa base­nu “Wod­ne oKKO” oraz rewi­ta­li­za­cja piw­nic zam­ko­wych to naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­ne inwe­sty­cje zeszłe­go roku. Obie powsta­ły wsku­tek prze­bu­do­wy znisz­czo­nej infra­struk­tu­ry miej­skiej. W pierw­szym przy­pad­ku cho­dzi­ło o zde­gra­do­wa­ny obiekt rekre­acyj­ny na osie­dlu Azo­ty. W dru­gim o zago­spo­da­ro­wa­nie sta­rych piw­nic zam­ko­wych pod eks­po­zy­cje muze­al­ne.

- Jesz­cze przez mie­siąc moż­na elek­tro­nicz­nie gło­so­wać na obiek­ty z Kędzie­rzy­na-Koź­la w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie „Moder­ni­za­cja Roku & Budo­wa XXI wie­ku” — infor­mu­je Piotr Pęka­la, rzecz­ni pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Do 24. edy­cji zgło­szo­no aż 319 obiek­tów. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu są to odda­ne do użyt­ku w 2019 roku „Wod­ne oKKo” i wyre­mon­to­wa­ne piw­ni­ce koziel­skie­go zam­ku, gdzie od razu zaczę­ło pręż­ną dzia­łal­ność Muzeum Zie­mi Koziel­skiej.

Gło­so­wa­nie w pierw­szym eta­pie kon­kur­su potrwa do 11 maja. Nagro­da­mi dla jego uczest­ni­ków są wyciecz­ka po kra­ju razem z jury, wizy­tu­ją­cym zgło­szo­ne obiek­ty, oraz zapro­sze­nia na wrze­śnio­wą galę fina­ło­wą w Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie.

Na koziel­skie muzeum moż­na oddać głos tutaj:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1739/muzeum-ziemi-kozielskiej

a na „Wod­ne oKKo” tutaj:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1874/kedzierzynsko-kozielskie-centrum-aktywnosci-wodne-okko

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting