Trzecia osoba zmarła w szpitalu w Koźlu. Są też kolejne zakażenia

Ofia­rą jest 61-let­nia miesz­kan­ka powia­tu opol­skie­go, któ­ra była hospi­ta­li­zo­wa­na w szpi­ta­lu zakaź­nym przy uli­cy Roose­vel­ta.

Woje­wódz­ka Sta­cja Sani­tar­no Epi­de­mio­lo­gicz­na i Urząd Woje­wódz­ki w Opo­lu poin­for­mo­wa­ły o śmier­ci kolej­ne­go pacjen­ta szpi­ta­la zakaź­ne­go w Koź­lu.

- Z przy­kro­ścią zawia­da­mia­my o śmier­ci 61-let­niej kobie­ty, miesz­kan­ki powia­tu opol­skie­go, któ­ra była hospi­ta­li­zo­wa­na w szpi­ta­lu mono­pro­fi­lo­wym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu — prze­ka­za­ła Mar­ty­na Kolem­ba-Gasch­ka, rzecz­nik pra­so­wy Woje­wo­dy Opol­skie­go.

To trze­cia oso­ba, któ­ra zmar­ła w tym szpi­ta­lu. Wcze­śniej wsku­tek zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem doszło do zgo­ny 65-let­nie­go miesz­kań­ca gmi­ny Paw­ło­wicz­ki oraz 75-let­niej pod­opiecz­nej DPS Jaku­bo­wi­ce.

Jed­no­cze­śnie poin­for­mo­wa­no o kolej­nych przy­pad­kach zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim. To męż­czy­zna w wie­ku senio­ral­nym, hospi­ta­li­zo­wa­ny w szpi­ta­lu mono­pro­fi­lo­wym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Jest w sta­nie sta­bil­nym. Dru­gi przy­pa­dek to kobie­ta w sile wie­ku, któ­rej stan jest dobry i nie­wy­ma­ga­ją­cy hospi­ta­li­za­cji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting