W weekendy będzie dyżur pediatry w Kędzierzynie przy ul.Judyma 4 | 7DNI W weekendy będzie dyżur pediatry w Kędzierzynie przy ul.Judyma 4 - 7DNI

W weekendy będzie dyżur pediatry w Kędzierzynie przy ul.Judyma 4

Wszyst­ko z powo­du zamknię­cia oddzia­łu pedia­trii i neo­na­to­lo­gia dla pacjen­tów nie­co­vi­do­wych.

O dyżu­rach pedia­try poin­for­mo­wał Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W tro­sce o zabez­pie­cze­nie opie­ki medycz­nej dla Naszych Dzie­ci sta­ra­my się zro­bić co tyl­ko może­my wła­sny­mi siła­mi w SP ZOZ. Wpro­wa­dza­my w związ­ku z poniż­szą decy­zją w każ­dy week­end (sobo­ta, nie­dzie­la) od 28 listo­pa­da 2020 w ramach noc­nej i świą­tecz­nej opie­ki sta­ły, dodat­ko­wy dyżur leka­rza pedia­try” — poin­for­mo­wał ZOZ na swo­im pro­fi­lu face­bo­oko­wym. Dyżur będzie trwał od sobo­ty godz. 8.00 rano do ponie­dział­ku godz. 7.00 rano.

Powo­dem wpro­wa­dze­nia dyżu­ru jest prze­kształ­ce­nie koziel­skie­go oddzia­łu dzie­cię­ce­go w covi­do­wy.

- Od dziś cała pedia­tria w Koź­lu wyłącz­nie dla pacjen­tów z COVID-19. Do tej pory oddział przyj­mo­wał i leczył pacjen­tów bez zaka­że­nia — prze­ka­zał Adam Leci­bil ze Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Jak tłu­ma­czy sta­ro­stwo, powo­dem ma być rosną­ca ilość dzie­ci cho­rych na COVID-19. Decy­zję w tej spra­wie pod­jął woje­wo­da. Szpi­tal został zobli­go­wa­ny do odde­le­go­wa­nia do tego celu 15 łóżek. Z tego powo­du jed­no dziec­ko prze­by­wa­ją­ce dotąd na oddzia­le zosta­ło wypi­sa­ne do domu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting