Kurs na prawo jazdy w "Dakarze" teraz o 400 złotych taniej | 7DNI Kurs na prawo jazdy w „Dakarze” teraz o 400 złotych taniej - 7DNI

Kurs na prawo jazdy w „Dakarze” teraz o 400 złotych taniej

Z moc­ną ofer­tą na rynek Kędzie­rzy­na-Koź­la i oko­lic wcho­dzi Ośro­dek Szko­le­nia Kie­row­ców Dakar. To uzna­na fir­ma z dużym doświad­cze­niem, któ­ra jest lide­rem bran­ży m.in. w Opo­lu.

Szko­le­nie przy­szłych kie­row­ców to odpo­wie­dzial­ne zada­nie. Roz­ma­ite fir­my pod­cho­dzą do tego z róż­nym zaan­ga­żo­wa­niem oraz moż­li­wo­ścia­mi kadro­wy­mi i sprzę­to­wy­mi.
Od jede­na­stu lat na tle opol­skich szkół jaz­dy wyróż­nia się Ośro­dek Szko­le­nia Kie­row­ców Dakar z Opo­la, któ­ry regu­lar­nie notu­je bar­dzo dobre wyni­ki zda­wal­no­ści u kur­san­tów.

OSK Dakar wła­śnie wcho­dzi na rynek w Kędzie­rzy­nie Koź­lu z bar­dzo moc­ną i bez­kon­ku­ren­cyj­ną ofer­tą dla osób zda­ją­cych na pra­wo jaz­dy kate­go­rii B.

Teraz za udział w kur­sie zapła­cą aż o 400 zło­tych mniej, niż wyno­szą stan­dar­do­we staw­ki. Ofer­ta obo­wią­zu­je dla osób, któ­re zapi­szą się na kurs do 31 stycz­nia 2021 roku. Jed­no­cze­śnie będą mogli liczyć na bar­dzo wyso­ką jakość szko­le­nia, a tak­że jaz­dy samo­cho­dem mar­ki Renault Clio V w wer­sji egza­mi­na­cyj­nej. O tym, jak sku­tecz­ny jest OSK Dakar świad­czy fakt, że wśród 20 opol­skich szkół jaz­dy jest on naj­czę­ściej pole­ca­ną przez byłych klien­tów.

Każ­dy kur­sant trak­to­wa­ny jest indy­wi­du­al­nie i poświę­ca mu się tyle cza­su i uwa­gi, aby egza­min w WORDZIE był jak naj­mniej stre­su­ją­cy i zakoń­czył się ocze­ki­wa­nym wyni­kiem pozy­tyw­nym. Co waż­ne, facho­wą pomoc uzy­ska­ją tu nie tyl­ko oso­by uczą­ce się jaz­dy od pod­staw, ale rów­nież te, któ­rym wie­lo­krot­nie nie powio­dło się na egza­mi­nie.

Oddział ośrod­ka mie­ści się w Kędzie­rzy­nie Koż­lu przy ul. Karo­la Miar­ki 1. Wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni szko­le­nia­mi mogą uzy­skać wszel­kie infor­ma­cje oso­bi­ście w biu­rze w ponie­dział­ki i czwart­ki w godz. od 14.00 do 16.00. lub tele­fo­nicz­nie pod nr 883 419 546.

Kur­sy w Try­bie Nor­mal­nym wykła­dy odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do piąt­ku, wykła­dy obej­mu­ją 10 spo­tkań, godzi­ny wykła­dów do wybo­ru: od godz. 15:00 lub 17:00. Kur­sy z Przy­śpie­szo­ną Teo­rią wykła­dy odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do piąt­ku, zawsze od godzi­ny 15:00, wykła­dy obej­mu­ją 5 spo­tkań.
Wykła­dy odby­wa­ją się w for­mie tra­dy­cyj­nej lub e-lear­nin­gu.

Kur­san­ci mają moż­li­wość wybo­ru zda­wa­nia egza­mi­nu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz Opo­lu. OSK Dakar ma w swo­jej sze­ro­kiej ofer­cie kur­sy na kate­go­rie A, A2, A1, AM, B, B+E, C, C+E. Do dys­po­zy­cji jest rów­nież samo­chód z auto­ma­tycz­ną skrzy­nia bie­gów, a tak­że pojazd przy­sto­so­wa­ny dla osób nie­peł­no­spraw­nych.
OSK Dakar moż­na zna­leźć tak­że w sie­ci na face­bo­oku, insta­gra­mie oraz na stro­nie www.prawojazdy.opole.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting