Opłaty za śmieci idą w górę. Są też zmiany dla firm | 7DNI Opłaty za śmieci idą w górę. Są też zmiany dla firm - 7DNI

Opłaty za śmieci idą w górę. Są też zmiany dla firm

Staw­ki wzro­sną do 25 zło­tych od oso­by. Nie­se­gre­gu­ją­cy odpa­dów zapła­cą trzy razy wię­cej.

Obo­wią­zu­ją­ca staw­ka w 2020 roku wyno­si 19,50 zł. Od przy­szłe­go roku będzie to już 25 zł mie­sięcz­nie za odbiór śmie­ci segre­go­wa­nych. Takie ceny zosta­ły wpro­wa­dzo­ne na tere­nie wszyst­kich 11 gmin zrze­szo­nych w Czy­stym Regio­nie. W powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim to wszyst­kie samo­rzą­dy z wyłą­cze­niem Bie­ra­wy.

Zgro­ma­dze­nie Związ­ku Mię­dzyg­min­ne­go Czy­sty Region przy­ję­ło już uchwa­łę w spra­wie zmia­ny sta­wek opłat za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi, któ­re będą obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia 2021 r.

Zwią­zek wska­zu­je na kil­ka powo­dów pod­wyż­ki opłat: pro­du­ko­wa­nych jest coraz wię­cej odpa­dów, znacz­nie wzro­sły kosz­ty ich odbio­ru i zago­spo­da­ro­wa­nia. Zmie­ni­ły się kra­jo­we prze­pi­sy, a ich nie­sta­bil­ność prze­kła­da się na kosz­ty funk­cjo­no­wa­nia całe­go sys­te­mu gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi — poin­for­mo­wał zwią­zek w swo­im ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie.

Zacho­wa­no pew­nie zniż­ki dla rodzin z więk­szą ilo­ścią osób w jed­nym gospo­dar­stwie. Pią­ty loka­tor zapła­ci 19,50 zł a każ­dy kolej­ny po 13,50 zł.

War­to pod­kre­ślić, że to kolej­na duża pod­wyż­ka. Poprzed­nia zosta­ła wpro­wa­dzo­na rok temu, kie­dy pod­nie­sio­no opła­ty z 15 do 19,50 zł. Czy­sty Region tłu­ma­czy, ze kosz­ty pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści rosną z rok na rok. To zwięk­szo­ne opła­ty mar­szał­kow­skie za prze­cho­wy­wa­nie odpa­dów, a tak­że rosną­ce kosz­ty pra­cy.

Jed­no­cze­śnie od stycz­nia 2021 roku ule­ga zmia­nie sys­tem odbio­ru odpa­dów komu­nal­nych z nie­ru­cho­mo­ści nie­za­miesz­ka­łych, na tere­nie któ­rych powsta­ją odpa­dy komu­nal­ne. Przede wszyst­kim zło­żo­na dekla­ra­cja przed­się­biorstw, rodzin­nych ogro­dów dział­ko­wych, insty­tu­cji prze­sta­je obo­wią­zy­wać z mocy pra­wa. Od tego dnia odpa­dy komu­nal­ne z tere­nu tych nie­ru­cho­mo­ści nie będą odbie­ra­ne przez wyko­naw­cę wyło­nio­ne­go w prze­tar­gu przez zwią­zek.

Wyłą­cze­nie wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści nie­za­miesz­ka­łych z sys­te­mu będzie skut­ko­wa­ło koniecz­no­ścią zawar­cia przez te pod­mio­ty indy­wi­du­al­nej umo­wy z przed­się­bior­cą pro­wa­dzą­cym dzia­łal­ność w zakre­sie odbie­ra­nia i zago­spo­da­ro­wa­nia odpa­dów komu­nal­nych, wpi­sa­nym do Reje­stru Dzia­łal­no­ści Regu­lo­wa­nej pro­wa­dzo­ne­go przez zwią­zek.

Obo­wią­zek zawar­cia umo­wy doty­czy wszyst­kich przed­się­bior­ców, insty­tu­cji kul­tu­ry, oświa­ty, zdro­wia, zarząd­ców ogro­dów dział­ko­wych, cmen­ta­rzy, obiek­tów sakral­nych, wła­ści­cie­li dzia­łek let­ni­sko­wych, a tak­że tych czę­ści nie­ru­cho­mo­ści, któ­re funk­cjo­nu­ją jako nie­ru­cho­mo­ści nie­za­miesz­ka­łe.

Przy ostat­nim tego­rocz­nym odbio­rze wybra­nej frak­cji odpa­dów zosta­ną zabra­ne pojem­ni­ki do gro­ma­dze­nia odpa­dów komu­nal­nych, ponie­waż są wła­sno­ścią fir­my wywo­żą­cej odpa­dy. W przy­pad­ku, gdy ostat­ni w tym roku odbiór frak­cji został zapla­no­wa­ny na listo­pad, ope­ra­tor został zobo­wią­za­ny do dodat­ko­we­go odbio­ru w grud­niu.

Har­mo­no­gram dodat­ko­wych odbio­rów zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny na stro­nie www.czystyregion.pl do koń­ca listo­pa­da br.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting