W niedzielę do Koźla znów dotrą pływadła

Wśród pły­wa­ją­cych kon­struk­cji mamy zoba­czyć m.in. praw­dzi­wą gon­do­lę.

- Zapo­wia­da się hit na Pły­wa­dłach. Jest duże praw­do­po­do­bień­stwo, że popły­nie ory­gi­nal­na gon­do­la i to śpie­wa­ją­co — poin­for­mo­wał kil­ka dni temu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych Bro­ni­sław Piróg, jeden z orga­ni­za­to­rów impre­zy i jej pomy­sło­daw­ca. Szcze­gó­łów na razie nie podał, ale zapew­nia, że zaba­wa będzie przed­nia.

Pły­wa­dła tra­dy­cyj­nie wypły­ną z Raci­bo­rza. Finał impre­zy zapla­no­wa­no w nie­dzie­lę, 27 czerw­ca, na Powia­to­wej Przy­sta­ni “Szkwał”. Roz­pocz­ną go o 12.30 poka­zy ratow­nic­twa wod­ne­go i wystę­py arty­stycz­ne, nato­miast uro­czy­ste wpły­nię­cie pły­wa­deł nastą­pi o 15.00.

W cza­sie impre­zy fina­ło­wej będzie moż­na zaszcze­pić się prze­ciw­ko COVID-19, w tym­cza­so­wym punk­cie szcze­pień, uru­cho­mio­nym na czas pły­wa­deł na przy­sta­ni Szkwał przy ul. Wyspa 22B, w godz. 14.00 – 18.00Współorganizatorem wyda­rze­nia jest kędzie­rzyń­skie sta­ro­stwo.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting