Młody mężczyzna ranny w pożarze w Kamionce trafił do szpitala w Opolu

Według wstęp­nych usta­leń ma popa­rze­nia dru­gie­go stop­nia.

Ogień w jed­nym z budyn­ków gospo­dar­czych w Kamion­ce poja­wił się we wto­rek oko­ło godzi­ny 19.30. Na miej­sce zadys­po­no­wa­no dzie­sięć zastę­pów stra­ży pożar­nej. Ran­na zosta­ła jed­na oso­ba. Według infor­ma­cji prze­ka­za­nych dzien­ni­ka­rzom to nie­speł­na 18-let­ni męż­czy­zna, któ­ry mia­ła napra­wiać w pomiesz­cze­niu pojazd mecha­nicz­ny.

Kie­dy poja­wił się ogień, pró­bo­wał sam go gasić, ale nie­sku­tecz­nie. W wyni­ku poża­ru uszko­dzo­ny został budy­nek gospo­dar­czy oraz samo­chód.

- Nie­ste­ty jeden z miesz­kań­ców został poszko­do­wa­ny i został prze­wie­zio­ny do szpi­ta­la w Opo­lu — poin­for­mo­wał Tomasz Kan­dzio­ra, wójt gmi­ny Reń­ska Wieś. — Trzy­ma­my kciu­ki, by obra­że­nia nie oka­za­ły się poważ­ne

Wójt podzię­ko­wał funk­cjo­na­riu­szom z Komen­dy Powia­to­wej Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz ochot­ni­kom z OSP KSRG Więk­szy­ce i OSP KSRG Mech­ni­ca-Kamion­ka za szyb­ką i spraw­ną akcję, któ­ra zmi­ni­ma­li­zo­wa­ła stra­ty i ryzy­ko prze­nie­sie­nia się poża­ru na sąsied­nie zabu­do­wa­nia. — Jeste­śmy w sta­łym kon­tak­cie z poszko­do­wa­ny­mi w poża­rze i w razie potrze­by będzie­my orga­ni­zo­wać ewen­tu­al­ną pomoc — pod­su­mo­wał.

fot. KP PSP

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting