Remont mostu na Kłodnicy. Od 5 lipca czekają nas spore utrudnienia w ruchu

Na począt­ku przy­szłe­go mie­sią­ca rusza dłu­go zapo­wia­da­na prze­bu­do­wa prze­pra­wy na głów­nej dro­dze pro­wa­dzą­cej z Kędzie­rzy­na do Koź­la.

To będą bar­dzo trud­ne tygo­dnie dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Most na rze­ce Kłod­ni­cy przy Ron­dzie Mile­nij­nym to jed­na z klu­czo­wych prze­praw w sys­te­mie komu­ni­ka­cyj­nym mia­sta. Prze­pra­wa wyma­ga jed­nak prze­bu­do­wy co cza­so­wo wyłą­czy ją z użyt­ko­wa­nia.

Roz­po­czę­cie inwe­sty­cji nastą­pi 5 lip­ca i potrwa oko­ło czte­rech mie­się­cy. Objazd do ul. Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go w Kłod­ni­cy został wyzna­czo­ny przez Połu­dnio­wą Obwod­ni­cę Kędzie­rzy­na-Koź­la, ul. Głub­czyc­ką, ul. 24 Kwiet­nia i ul. Xsa­we­re­go Duni­kow­skie­go. Z objaz­du będą korzy­stać tak­że miej­skie auto­bu­sy. Na czas remon­tu uru­cho­mio­na zosta­nie dodat­ko­wa linia „W” kur­su­ją­ca od pl. Raci­bor­skie­go, przez Koź­le, Koź­le Port, Kłod­ni­cę i Żabie­niec. Z kolei rowe­rzy­ści prze­miesz­cza­ją­cy się mię­dzy Kędzie­rzy­nem a Kłod­ni­cą i Koź­lem mogą sko­rzy­stać z alter­na­tyw­nej tra­sy przez mostek nad rze­ką przy ogród­kach dział­ko­wych pro­wa­dzą­cą do ul. Agre­sto­wej.

W ramach zada­nia zosta­nie wymie­nio­na nie tyl­ko kon­struk­cja i nawierzch­nia jezd­ni, ale sama prze­pra­wa na ul. Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go zosta­nie rów­nież posze­rzo­na, tak aby mogli z niej w przy­szło­ści bez­piecz­nie korzy­stać pie­si i rowe­rzy­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting