W marcu dowiemy się, które lasy zostaną wycięte w Kędzierzynie

Pla­ny doty­czą­ce tzw “wymia­ny poko­le­nio­wej” drzew cały czas trwa­ją. Kon­sul­to­wa­ne są m.in. w Regio­nal­nej Dyrek­cji Lasów Pań­stwo­wych w Kato­wi­cach.

Ten temat wzbu­dza wie­le emo­cji wśród miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Nad­le­śnic­two Kędzie­rzyn poin­for­mo­wa­ło nie­daw­no, że wstęp­nie przed­sta­wio­ny plan wycin­ki lasów w mie­ście jest kory­go­wa­ny, a pod uwa­gę bra­no m.in. opi­nie miesz­kań­ców. Jak powie­dział por­ta­lo­wi tygodnik7dni.pl nad­le­śni­czy Paweł Haj­duk, praw­do­po­dob­nie dopie­ro w mar­cu pozna­my swe­go rodza­ju “mapę” tere­nów prze­zna­czo­nych do wycię­cia.

- Musi­my to zro­bić, w innym wypad­ku las w Kędzie­rzy­nie umrze — mówi nad­le­śni­czy Haj­duk. Prze­pi­sy sta­no­wią, że leśni­cy mają do pię­ciu lat na posa­dze­nie nowych drzew w miej­sce usu­nię­tych. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ma to się jed­nak stać szyb­ciej, czy­li do dwóch lat. Cała “wymia­na poko­le­nio­wa” potrwa oko­ło 30 – 40 lat.

Lasy umie­ra­ją mię­dzy inny­mi z powo­du suszy i fak­tu domi­na­cji sosny. Do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju lasu sosno­we­go potrzeb­na jest opty­mal­na ilość opa­dów i powin­na wyno­sić 250 – 300 litrów na metr kwa­dra­to­wy. Tym­cza­sem w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu w ostat­nich latach była niż­sza nawet kil­ku­krot­nie.

Wia­do­mo, że do wycię­cia szy­ko­wa­ne są lasy w oko­li­cy osie­dla Powstań­ców Ślą­skich i Pia­stów oraz NDM.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting