Ruszyły szczepienia nauczycieli w Kędzierzynie-Koźlu

Pierw­sze daw­ki pre­pa­ra­tu zosta­ną we wto­rek poda­ne 20 peda­go­gom.

Szcze­pie­nia nauczy­cie­li mia­ły się roz­po­cząć w pią­tek, ale na Opolsz­czyź­nie prze­su­nię­to ten ter­min o kil­ka dni. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu poda­wa­nie pre­pa­ra­tów for­my Astra­Ze­ne­ca nauczy­cie­lom roz­po­czę­to we wto­rek 16 lute­go o godzi­nie 8.00 rano. Punkt szcze­pień znaj­du­je się w przy­chod­ni przy uli­cy Har­cer­skiej.

- Dziś do koń­ca dnia zaszcze­pio­nych zosta­nie 20 osób, a tydzień skoń­czy­my z wyni­kiem ponad 100 zaszcze­pio­nych peda­go­gów — poin­for­mo­wał Adam Lisz­ka z SP ZOZ Kędzie­rzyn-Koź­le.

Naj­pierw na szcze­pie­nia mogła zare­je­stro­wać się pierw­sza gru­pa nauczy­cie­li — ci, któ­rzy obec­nie sta­cjo­nar­nie pro­wa­dzą zaję­cia w szko­łach i pla­ców­kach oświa­to­wych.

Do tej gru­py zali­cza­ni są: nauczy­cie­le klas I-III szkół, nauczy­cie­le wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go, oso­by zatrud­nio­ne na sta­no­wi­sku pomoc nauczy­cie­la, oso­by zatrud­nio­ne na sta­no­wi­sku pomoc wycho­waw­cy, nauczy­cie­le szkół i pla­có­wek spe­cjal­nych, nauczy­cie­le i instruk­to­rzy prak­tycz­nej nauki zawo­du, pra­cow­ni­cy porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nych oraz peda­go­gicz­nej kadry kie­row­ni­czej tych szkół i pla­có­wek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting