W czwartek zamykają ulicę Przyjaźni w Blachowni

Kie­row­cy muszą się spo­dzie­wać spo­rych utrud­nień w ruchu.

Uli­ca Przy­jaź­ni na odcin­ku od zakła­du Ber­ger do uli­cy Ener­ge­ty­ków będzie nie­prze­jezd­na praw­do­po­dob­nie przez oko­ło czte­ry tygo­dnie. Wszyst­ko z powo­du budo­wy kolej­nej nit­ki kana­li­za­cji w tej czę­ści mia­sta.

Dla samo­cho­dów oso­bo­wych przy­go­to­wa­no objaz­dy przez Lenar­to­wi­ce, Ciso­wą i Miej­sce Kłod­nic­kie. Auta cię­ża­ro­we będą jed­nak musia­ły sko­rzy­stać z objaz­dów przez Sta­rą Kuź­nię.

Co waż­ne, prze­bu­do­wy­wa­ną dro­gą cały czas będą mogły jeź­dzić auto­bu­sy MZK. Poli­cjan­ci mają jed­nak oba­wy, czy nie zachę­ci to kie­row­ców oso­bó­wek do wjeż­dża­nia na plac budo­wy.

- Dro­ga będzie prze­jezd­na pomi­mo zaka­zu ruchu. Jeśli zauwa­ży­my tam jakieś inne auta poza służ­ba­mi miej­ski­mi czy auto­bu­sa­mi, będzie­my karać man­da­ta­mi — usły­sze­li­śmy od jed­ne­go z funk­cjo­na­riu­szy.

W kolej­nym eta­pie budo­wy kana­li­za­cji zamknię­ty zosta­nie odci­nek od ul. Tuwi­ma do skrzy­żo­wa­nia w kie­run­ku Lenar­to­wic. Tutaj tak­że prze­jazd ma być dostęp­ny dla służb oraz auto­bu­sów MZK, ale zabro­nio­ny dla miesz­kań­ców.

Wszyst­kie pra­ce zwią­za­ne z budo­wą kana­li­za­cji zale­żą od pogo­dy i skoń­czą się naj­wcze­śniej póź­ną wio­sną przy­szłe­go roku. Do tego cza­su kie­row­cy muszą się liczyć ze spo­ry­mi utrud­nie­nia­mi.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting