Grupa Azoty kupiła niemieckiego potentata z branży nawozowej

Trans­ak­cja kosz­to­wa­ła 220 milio­nów euro. Zosta­ła zre­ali­zo­wa­na w ponie­dzia­łek.

Gru­pa Azo­ty naby­ła 25 000 udzia­łów sta­no­wią­cych 100 pro­cent kapi­ta­łu zakła­do­we­go w spół­ce Goat Top­Co GmbH z sie­dzi­bą w Mün­ster. To wła­ści­ciel fir­my COMPO EXPERT, któ­ra jest glo­bal­nym pro­du­cen­tem nawo­zów spe­cja­li­stycz­nych . Gru­pa Azo­ty zapła­ci­ła za to 226 tysię­cy euro.

- Nasze zaan­ga­żo­wa­nie w seg­ment nawo­zów spe­cja­li­stycz­nych jest odpo­wie­dzią na zmia­ny w oto­cze­niu ryn­ko­wym. Trans­ak­cja prze­ję­cia COMPO EXPERT wpi­su­je się w stra­te­gię zakła­da­ją­cą wzmac­nia­nie pozy­cji Gru­py Azo­ty wśród lide­rów roz­wią­zań dla rol­nic­twa. Prze­ję­cie COMPO EXPERT otwie­ra też przed Gru­pą nowe moż­li­wo­ści dywer­sy­fi­ka­cji dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej, przy rów­no­le­głym pozy­ska­niu wyso­ko inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii i know-how oraz roz­wi­nię­tej sie­ci dys­try­bu­cji. Gru­pa od wie­lu lat pla­no­wa­ła uzu­peł­nie­nie port­fo­lio o pro­duk­ty spe­cja­li­stycz­ne. Ta trans­ak­cja pozwo­li jej roz­sze­rzyć zna­czą­co bazę klien­tów o pro­du­cen­tów bar­dziej wyma­ga­ją­cych roślin – powie­dział Woj­ciech War­dac­ki, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty.

Do pod­pi­sa­nia umo­wy pomię­dzy Gru­pą Azo­ty a spół­ką Goat Nether­lands B.V. doszło we wrze­śniu br. W minio­nych mie­sią­cach zgo­dy na naby­cie przez Gru­pę Azo­ty 100 pro­cent udzia­łów w Gru­pie COMPO EXPERT udzie­li­li udzia­łow­cy Azo­tów oraz orga­ny anty­mo­no­po­lo­we w Niem­czech, Austrii i Tur­cji. Tym samym speł­ni­ły się warun­ki koniecz­ne, zastrze­żo­ne w umo­wie sprze­da­ży.

Gru­pa COMPO EXPERT jest nie­za­leż­nym, glo­bal­nym pro­du­cen­tem nawo­zów spe­cja­li­stycz­nych, któ­ry sprze­da­je swo­je pro­duk­ty do bli­sko 100 kra­jów. Spół­ka od wie­lu lat posia­da bar­dzo moc­ną i ugrun­to­wa­ną pozy­cję w Euro­pie. Ma rów­nież sil­ną obec­ność na ryn­kach Ame­ry­ki Połu­dnio­wej i Pół­noc­nej oraz w Azji, gdzie dodat­ko­wo reali­zu­je stra­te­gicz­ne part­ner­stwo na naj­bar­dziej dyna­micz­nych świa­to­wych ryn­kach Chin i Indii.

 

fot. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting