Ukrainiec pobił kędzierzynianina na śmierć

Śledz­two w spra­wie pro­wa­dzi pro­ku­ra­tu­ra rejo­no­wa. Nie udzie­la jed­nak zbyt wie­lu infor­ma­cji na ten temat.

Zbrod­nia wywo­ła­ła wiel­kie poru­sze­nie na osie­dlu Koź­le-Rogi. Wia­do­mo, że kil­ka dni temu doszło tam do bój­ki z udzia­łem Pola­ków i Ukra­iń­ców.

55-let­ni miesz­ka­niec nasze­go mia­sta został bar­dzo dotkli­wie pobi­ty. Z poważ­ny­mi obra­że­nia­mi tra­fił do koziel­skie­go szpi­ta­la, gdzie zmarł. Do spra­wy zatrzy­ma­no trzy oso­by.

Wia­do­mo, że dwie z nich to oby­wa­te­le Ukra­iny, a jed­na to Polak. Zarzu­ty usły­szał jeden z oby­wa­te­li ze wscho­du. Doty­czą one pobi­cia ze skut­kiem śmier­tel­nym.

Męż­czy­zna nie przy­zna­je się jed­nak do winy. Utrzy­mu­je, że niko­go nie pobił. Wia­do­mo, że gru­pa Pola­ków i Ukra­iń­ców spo­ży­wa­ła w dniu zda­rze­nia alko­hol.

Zmar­ły męż­czy­zna został we wto­rek pocho­wa­ny. Wcze­śniej prze­pro­wa­dzo­no sek­cję zwłok, któ­ra ma pomóc w wyja­śnie­niu przy­czyn zgo­nu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting