Ulokuj swą firmę w przyjaznym otoczeniu! Oferta wynajmu nieruchomości w Grupie Azoty ZAK S.A.

Szu­kasz sie­dzi­by dla swo­jej fir­my? Biu­ra, maga­zy­nu lub miej­sca na ulo­ko­wa­nie urzą­dzeń do pro­duk­cji albo świad­cze­nia usług? Zale­ży Ci, by budy­nek był wypo­sa­żo­ny w media, dys­po­no­wał par­kin­giem lub ram­pą kole­jo­wą, był ogro­dzo­ny i chro­nio­ny, a kon­tra­hen­ci mie­li do nie­go dogod­ny dojazd? Ta ofer­ta jest dla Cie­bie!

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. przed­sta­wia ofer­tę budyn­ków do wyna­ję­cia, z prze­zna­cze­niem na dzia­łal­ność pro­duk­cyj­ną, usłu­go­wą, biu­ro­wą, orga­ni­za­cję maga­zy­nu lub warsz­ta­tu. To kom­plek­so­wa pro­po­zy­cja dla przed­się­bior­ców, któ­rym zale­ży na pozy­ska­niu funk­cjo­nal­nej sie­dzi­by w loka­li­za­cji gwa­ran­tu­ją­cej wygo­dę i swo­bo­dę pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w przy­ja­znym śro­do­wi­sku, z wszel­ki­mi nie­zbęd­ny­mi udo­god­nie­nia­mi i bez obaw, że sąsie­dzi odczu­ją dys­kom­fort z fak­tu, że w ich oto­cze­niu powstał zakład pra­cy. Teren Spół­ki jest ogro­dzo­ny, zamknię­ty i chro­nio­ny w sys­te­mie cało­do­bo­wym, co zapew­nia bez­pie­czeń­stwo i daje pew­ność, że zgro­ma­dzo­ny w sie­dzi­bie mają­tek fir­my – sprzęt biu­ro­wy, maszy­ny oraz środ­ki trans­por­tu – nie będą nara­żo­ne na dzia­ła­nie osób postron­nych.

Dojazd do ofe­ro­wa­nych nie­ru­cho­mo­ści moż­li­wy jest dro­ga­mi wewnętrz­ny­mi Gru­py Azo­ty ZAK S.A. od stro­ny ul. Mosto­wej, któ­ra pro­wa­dzi bez­po­śred­nio do dro­gi woje­wódz­kiej nr 408, łączą­cej Kędzie­rzyn-Koź­le z Gli­wi­ca­mi. Dro­ga nr 408 umoż­li­wia bez­po­śred­ni dojazd do auto­stra­dy A4 – dzię­ki temu wszy­scy poten­cjal­ni kon­tra­hen­ci, zarów­no z Kędzie­rzy­na-Koź­la jak i spo­za mia­sta, zyska­ją bar­dzo dogod­ny dostęp do Two­jej fir­my.

Ofer­ta obej­mu­je czte­ry prze­stron­ne budyn­ki o zróż­ni­co­wa­nej cha­rak­te­ry­sty­ce, powierzch­ni i kuba­tu­rze. Wszyst­kie wypo­sa­żo­ne są w media, takie jak ener­gia elek­trycz­na i woda oraz pod­łą­czo­ne do kana­li­za­cji. Są wśród nich hala oraz trzy budyn­ki – par­te­ro­wy oraz dwa dwu­kon­dy­gna­cyj­ne. Oto szcze­gó­ły:

 

BUDYNEK NR 870

1. Hala jed­no­na­wo­wa, par­te­ro­wa.

Kon­struk­cja nośna – ramy żel­be­to­we, ścia­ny muro­wa­ne. Okna prze­my­sło­we – sta­lo­we. Posadz­ka cemen­to­wa.

2. Prze­zna­cze­nie – magazyn/usługi

3. Powierzch­nia:

a. zabu­do­wy — 250,40m2

b. użyt­ko­wa budyn­ku — 224,50,0m2

c. kuba­tu­ra — 72391,82 m3

4. Wyso­kość hali — 8,55 m

5. Wyso­kość bra­my – 3,80 m,
sze­ro­kość — 3,50 m

6. Wypo­sa­że­nie
– suw­ni­ca o udźwi­gu 16 ton

7. Media
 — ener­gia elek­trycz­na, woda, kana­li­za­cja

 

BUDYNEK NR 894

1. Budy­nek dwu­kon­dy­gna­cyj­ny
(hala wraz z pod­piw­ni­cze­niem).

Kon­struk­cja nośna żel­be­to­wa. Ścia­ny podłuż­ne z pre­fa­bry­ko­wa­nych płyt osło­no­wych, ścia­ny szczy­to­we z cegły peł­nej na zapra­wie cemen­to­wo – wapien­nej. Dach z płyt żel­be­to­wych kry­ty papą na lepi­ku. Ślu­sar­ka i sto­lar­ka sta­lo­wa. Budy­nek posia­da dwie bra­my.

2. Prze­zna­cze­nie – magazyn/usługi

3. Powierzch­nia:
a. zabu­do­wy – 364,70,50m2
b. użyt­ko­wa budyn­ku – 610,50 m2
c. kuba­tu­ra – 3374,00 m3

4. Wyso­kość hali — 8,55 m

5. Wyso­kość bram – 3,20 m, sze­ro­kość — 3,20 m

6. Wypo­sa­że­nie – suw­ni­ca o udźwi­gu 5 ton

7. Media -ener­gia elek­trycz­na, woda, kana­li­za­cja

BUDYNEK NR 851

1. Budy­nek par­te­ro­wy, nie­pod­piw­ni­czo­ny.

Kon­struk­cja budyn­ku – ramy żel­be­to­we, ścia­ny osło­no­we muro­wa­ne z cegły peł­nej. Stro­po­dach z płyt pan­wio­wych kry­ty papą. Posadz­ki beto­no­we. Wzdłuż budyn­ku ram­pa zała­dow­cza. Budy­nek skła­da się z kil­ku pomiesz­czeń warsz­ta­to­wo — maga­zy­no­wych. Media wyma­ga­ją inwen­ta­ry­za­cji i oce­ny sta­nu tech­nicz­ne­go.

2. Prze­zna­cze­nie budyn­ku – maga­zyn, warsz­tat

3. Powierzch­nia:

a. zabu­do­wy – 1454,88 m2

b. użyt­ko­wa budyn­ku – 1335,26 m2

c. kuba­tu­ra – 7577,44 m3

4. Media — ener­gia elek­trycz­na, woda, kana­li­za­cja

5. Inne infor­ma­cje – przy budyn­ku utwar­dzo­ny parking/plac manew­ro­wy; ram­pa kole­jo­wa

BUDYNEK NR 374

1. Budy­nek dwu­kon­dy­gna­cyj­ny, muro­wa­ny z cegły peł­nej.

Strop żel­be­to­wy mono­li­tycz­ny. Dach – pły­ta żel­be­to­wa mono­li­tycz­na.

2. Prze­zna­cze­nie budyn­ku – budy­nek biu­ro­wo-socjal­ny

3. Powierzch­nia:

a. zabu­do­wy – 167,30 m2

b. użyt­ko­wa budyn­ku – 209,50 m2

c. kuba­tu­ra – 1 132,00 m3

4. Media — ener­gia elek­trycz­na, woda, kana­li­za­cja, cen­tral­ne ogrze­wa­nie

 

 

W celu uzy­ska­nia dodat­ko­wych infor­ma­cji lub usta­le­nia ter­mi­nu wizji obiek­tów, pro­si­my o kon­takt:
tele­fo­nicz­ny: +48 77 481 2118 lub 723 186 856,
mailo­wy: geodezja.zak@grupaazoty.com.
Szcze­gó­ło­wa ofer­ta znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Gru­py Azo­ty ZAK S.A. — zak.grupaazoty.com w sek­cji „Ogło­sze­nia”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting